Hva er feminisme?

 

 

Feminisme er teorien om politisk, sosial og økonomisk likhet mellom kjønnene. Det er en ideologisk tankeretning som legger til grunn at menn og kvinner skal ha like rettigheter og bli anerkjent som likeverdige individer. Feminismen er opptatt av den historisk skjeve maktfordelingen i samfunnet mellom mann og kvinne, en maktfordeling som både er et kulturelt og et strukturelt fenomen. Analysen omfatter ideer om hva kjønn er, om roller i samfunnet og hvordan den skjeve maktfordelingen mellom kjønnene kan endres.

Feminismen deles inn i ulike retninger. En utpreget liberal feminisme vil først og fremst forfekte en likhetsfeminisme, hvor hovedpoenget er det kjønnene har til felles. De vil også i større grad enn radikalfeministene være opptatt av individet. Sosialistisk eller radikal feminisme vil være mer sosiologisk og historisk orientert og hevde at kvinneundertrykkende strukturer som klasse og menns tradisjonelle makt (patriarkatet) krever en særegen politikk for at likestilling skal kunne oppnås. Liberale feminister anerkjenner i ulik grad slike strukturer som hindre for likestilling, men går inn for mindre radikale politiske og rettslige tiltak.

Sentrale saker i feminismen har vært, og er i internasjonal sammenheng, kampen for stemmerett, lik lønn for likt arbeid, retten til å velge hvem man skal gifte seg med, økonomisk uavhengighet og selvbestemt abort. Senere har noen feminister vært mer opptatt av å bekjempe for eksempel seksuell trakassering eller å bryte ned kjønnsstereotyper. Feminismen skiller seg i flere ulike retninger. Et mål for forskjellsfeminister er ifølge Cathrine Holst at kvinnetypiske virksomheter, verdier og erfaringer skal verdsettes høyere. Mer radikale feminister vil si at patriarkatet underkjenner kvinners væremåte, og at feminine egenskaper er konstruert. De vil derfor bryte ned kjønnsforskjeller. Omsorgs- eller forskjellsfeminister kjemper i større grad for likeverd mellom ulike kjønn og mer valgfrihet.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Kolbeinstveit og er sist oppdatert 2.1.18.

 

Videre lesning:

Nr. 3 2011: Liberal feminisme

Hva har blåstrømpene egentlig bidratt med?

Grenser for likestilling?

Cathrine Holst Hva er Feminisme

Victoria Wæthing og Karen Thue: Blåstrømper

Martha C. Nussbaum Sex and Social justice

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »