Hva er den industrielle revolusjon?

 

 

Begrepet «den industrielle revolusjon» brukes om de endringene i økonomien og samfunnet som begynte i Storbritannia på 17- og 1800-tallet, og som senere er spredt til store deler av verden. Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg.

Dette endret ikke bare produksjonen i seg selv, men også hvordan arbeid og arbeiderne ble organisert, hvor mye som kunne produseres og hvor produksjonen kunne skje, og bidro sterkt til at økonomien ble mer effektiv og at verden opplevde sterk økonomisk vekst. De prosessene som kan sies å starte med den industrielle revolusjon har fortsatt frem til våre dager, og har gjort at vi i dag er rikere og har høyere velstand enn noen gang tidligere.

Blant betingelsene for den industrielle revolusjon var bedre utnyttelse av energi, som når dampmaskiner kunne drive produksjonsmaskiner. Teknologi som gjorde handel og frakt av varer enklere, som jernbanen og dampskip, hadde også stor betydning. Det samme hadde endringene i institusjoner, med fremveksten av rettsstater, fri konkurranse og liberal næringspolitikk. Men aller viktigst var kanskje en endring i holdninger og hvordan man tenkte. Opplysningstiden, troen på at fornuft og teknologisk utvikling kunne bidra til forbedringer av menneskelivene, hadde lagt grunnlaget for økt eksperimentering og utforsking, som også spredte seg til økonomien. Tidligere hadde man tatt det for gitt at økonomien var relativt stillestående, at økonomien svingte med gode og dårlige år, men at det over generasjoner var relativt liten utvikling. Nå så man muligheten for stadige forbedringer.

Denne mentalitetsendringen la grunnlaget for økonomisk vekst basert på innovasjon og nytenking. Det var ikke lenger de etablerte næringsinteressene som skulle beskyttes, men fremveksten av det nye og originale. Sammen med utbredelsen av markeder, økt handel, teknologi og oppfinnelser, gjorde det at menneskeheten for første gang opplevde sterk og varig vekst. Selv om endringene på kort sikt var krevende, og blant annet fabrikkarbeidere ofte hadde svært vanskelige kår, bidro den industrielle revolusjon over tid til at alle, også de fattigste, fikk det svært mye bedre.

 

Teksten er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 4.3.2020.

Videre lesning:

Mokyr, Joel: The Enlightened Economy. An Economic History of Britain 1700-1850

Nytt Civita-notat: Frihandel

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »