Hva er effektivitet?

 

istockphoto.com

 

Effektivitet handler om å bruke minst mulig ressurser eller innsatsfaktorer for oppnå et best mulig resultat. Man blir mer effektiv hvis man oppnår høyere måloppnåelse med samme innsatsfaktorer som før, eller hvis man trenger mindre innsatsfaktorer for å nå samme mål. Det finnes litt ulike faglige definisjoner, men i offentlig sektor kalles for eksempel hvor effektivt målet er oppnådd for formålseffektivitet.  Veien til, eller prosessene mot, målet kan sies å handle om kostnadseffektivitet.

Man blir mer effektiv fordi man arbeider smartere og raskere, utnytter ressursene bedre eller utvikler bedre teknologi. Det er vanlig å omtale effektivitet som det samme som produktivitet. Et annet effektivitetsbegrep som er mer vanlig i politisk debatt, er samfunnsøkonomisk effektivitet. I NOU 2015: 1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd heter det at ”samfunnsøkonomisk effektiv bruk av ressurser innebærer at ressursene ikke kan gi større nytte for samfunnet ved å bli anvendt på alternative måter.” Et eksempel på dette kan være at et land bruker arbeidskraften og ressursene sine i næringer hvor man har gode forutsetninger for effektiv produksjon. Man utnytter sine komparative fortrinn og eksporterer det man produserer effektivt, og importerer det man ikke har forutsetninger for å produsere fullt så effektivt.

Et enklere eksempel er at man bygger infrastruktur der man har høyest nytte av den sett i forhold til hva det koster å bygge infrastrukturen. En politisk diskusjon som ofte oppstår i sammenheng med samfunnsøkonomisk effektivitet, er hvordan man skal definere nytte. Det er ofte stor avstand mellom det samfunnsøkonomer legger til grunn som nytte og dermed samfunnsøkonomisk effektivitet, og det Stortinget gjennom dets prioriteringer definerer som nytte. Samfunnsøkonomisk effektivitet er imidlertid ikke det samme som produktivitet. Produktivitetsvekst kan fremme samfunnsøkonomisk effektivitet ved at man for eksempel i en næring blir mer effektiv. Samtidig kan samme næring få redusert produktivitet hvis den ansetter personer som før stod utenfor arbeidslivet. Dette kan ha sammenheng med at de nyansatte har lav utdanning og er relativt lite produktive. For den samfunnsøkonomiske effektiviteten vil det imidlertid være positivt fordi man får benyttet arbeidskraften, og dermed går statens utgifter ned.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Kolbeinstveit og er sist oppdatert 24.1.2019.

Videre lesning:

Nr. 4 2017: Bruk av benchmarking for effektivisering i offentlig sektor

MULIGHETER FOR ALLE

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »