Hva er multikulturalisme?

 

 

Multikulturalisme forstått som et deskriptivt begrep betyr det samme som flerkultur og kjennetegner et mangfoldig samfunn med ulike kulturelle praksiser. Multikulturalisme forstått som ideologi er mer kontroversielt og rettslig problematisk, fordi den kan stride mot grunnleggende individuelle og liberale verdier.

En ideologisk multikulturalisme er opptatt av gruppe- og særrettigheter. Den bygger på kulturalismen, som går ut på at mennesker er determinert av sin kultur og ikke i stand til å overskride den, og at det derfor snarere er om å gjøre å hevde kulturens rettigheter fremfor individets rettigheter.

Frederik Stjernfelt og Jens-Martin Eriksen skiller i boken Adskillelsen politikk mellom en hard og myk multikulturalisme. Den myke multikulturalismen er individorientert: Her er det individets rettigheter som legger premissene for realiseringen av kulturelt mangfold i samfunnet. Individet kan orientere seg fritt og selv velge hvilke guder det vil tilbe, eller hvordan det ellers utfolder seg kulturelt. Den myke multikulturalismen står ikke nødvendigvis i motstrid til liberale verdier. Hard multikulturalisme har et kollektivt utgangspunkt. Ulike kulturers ukrenkelighet og rettigheter står sentralt. Individet tilhører først og fremst et kulturelt fellesskap eller en kulturell gruppe, som kan definere sine egne regler og kreve en særlig form for respekt fra andre, som ikke tilhører den samme kulturelle gruppen. Denne formen for multikulturalisme blir særlig problematisk når enkelte kulturer eller grupper innenfor en stat får egen lovgivning og et eget rettsvesen.

I Stortingsmelding nr. 49 (2003-04) Mangfold gjennom inkludering og deltakelse het det at multikulturalisme kan låse mennesker fast i båser. Den ideologiske multikulturalismen gjør seg blant annet gjeldende i debatter om ytringsfrihet, hvor enkelte vil gi grupper særrettigheter. I et liberalt demokrati som beskytter individets friheter og rettigheter, må en slik multikulturalisme avvises.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Kolbeinstveit og er sist oppdatert 30.1.20.

 

Videre lesning:

Nr.11 2012: Multikulturalisme og liberale verdier

Stjernfeldt og Eriksen: Adskillelsens politikk.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »