Hva er ideologi?

Ideologi er et uttrykk med flere ulike betydninger. Felles for disse er at det siktes til bærende idéer i et samfunnssyn eller et politisk system. Uttrykket brukes både i negative og mer nøytrale betydninger. Den negative bruken av ordet går tilbake til Napoleon Bonaparte, som kritiserte tilhengere av demokratiet for å opphøye opplysningsfilosofien til ideologi.

En mer kjent, negativ bruk av uttrykket finnes hos Marx og Engels, hvor en ideologi karakteriseres som en falsk og abstrakt tenkning som har til hensikt å tilsløre de reelle maktforholdene og interessemotsetningene i et samfunn. Mer spesifikt legitimerer ideologier privilegiene til en overklasse ved å fremstille denne klassens særinteresser som om de var allmenne, og derigjennom svekker ideologien arbeiderklassens evne og vilje til å bekjempe en urettferdig samfunnsorden. I den marxistiske analysen er altså en ideologi et forkledd uttrykk for én samfunnsklasses interesser. I kunnskapssosiologien utvides et slikt perspektiv til at ethvert tankesystem er uttrykk for en gruppes interesse, dvs. at enhver gruppe eller klasse vil ha sin ideologi, og hvor det ikke finnes noe ikke-ideologisk ståsted.

Ideologi kan også brukes i en mer nøytral betydning hvor uttrykket simpelthen betegner et mer eller mindre sammenhengende sett av verdier, prinsipper og holdninger som motiverer eller veileder politisk og sosial handling. Denne mer nøytrale bruken av uttrykket er blitt den mest vanlige i dag.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Svendsen og er sist oppdatert 5.12.17.

 

Videre lesning:

Hva er liberalisme?

Hva er konservatisme?

Hva er sosialisme?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »