Hva er formue?

 

 

Det finnes flere ulike formuesbegreper. I økonomisk forstand er formue verdien av de eiendeler og rettigheter en fysisk eller juridisk person har til rådighet. Fra dette trekkes gjeld og andre økonomiske forpliktelser.

Realkapital er den største formuesgruppen. Den største komponenten i realkapitalen er verdien av primærbolig, altså boligene man eier og bor i selv. Ellers består realkapitalen av sekundærboliger, maskiner, produksjonsutstyr, transportmidler og annet som benyttes i verdiskapende virksomhet i næringslivet.

I Norge er finanskapitalen, hvor bankinnskudd er den største posten, langt mindre enn realkapitalen. Norge har lavest finansiell formue av alle OECD-land. Det skyldes dels at staten har hovedansvar for pensjonssparing, men også at vi har et skattesystem som gjør det ekstra gunstig å investere i eiendomsmarkedet.

Et annet formuesbegrep er nasjonalformuen. Det beskriver den samlede formuen i landet, og måler humankapital, natur- og miljøkapital, realkapital og netto fordringer på utlandet. Disse ressursene gir en avkastning som direkte eller indirekte tjener vår velferd. Den aller største verdien vi besitter, er nåverdien av fremtidig arbeidsinnsats. Det er anslått at dette utgjør 82 prosent av hele nasjonalformuen, over fire femtedeler. De resterende 18 prosent består av realkapital (10 prosent), finanskapital (5 prosent) og olje og gass som ennå ikke er pumpet opp (3 prosent).

 

Artikkelen er skrevet av Villeman Vinje og Marius Doksheim og er sist oppdatert 26.9.19.

Videre lesning:

Norske eiere

Temaside: Civita om formuesskatt

Norsk skattereform

Temaside: Civita om ulikhet

Fjern formuesskatten nå

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »