Hva er avgifter?

 

 

Avgifter er en av de sentrale inntektskildene som finansierer offentlig virksomhet og overføringer. Inntektene fra ulike avgifter utgjør rundt en femtedel av statens totale inntekter. De fleste avgiftene er fiskale, hvilket betyr at målet med dem først og fremst er å skaffe det offentlige inntekter. Størst av de fiskale avgiftene er merverdiavgiften, som pålegges omsetning av varer og tjenester.

Avgifter kan også benyttes for å fremme ulike politiske målsetninger, hvor begrensning av helse- og miljøskadelige aktiviteter eller produkter er det vanligste. Avgifter gir høyere pris, som gir lavere etterspørsel og forbruk av varen som avgiftsbelegges.

Historisk var tollavgifter en viktig inntektskilde, men disse utgjør i våre dager en relativt beskjeden sum. Tollavgiftenes viktigste funksjon i dag er å sikre omsetning av norske landbruksvarer til priser fastsatt i jordbruksavtalen, ved at tollsystemet benyttes til å skape en importbarriere. Tollsatsene for landbruksvarer varierer betydelig, avhengig av beskyttelsesbehovet.

Opprinnelig var trygde- og pensjonspremier ment å være direkte knyttet til trygde– og pensjonsrettigheter. Ved opprettelsen av Folketrygden i 1967 eksisterte en slik kobling, men den har mistet mye av sin forankring i senere tid og inngår nå i stor grad som en frittstående inntektskilde i statsbudsjettet.

Det offentlige krever også inn noen andre typer avgifter. Gebyrer har som formål å dekke kostnaden ved tjenester som retter seg mot en bestemt bruker. Sektoravgifter har som hovedformål å finansiere tjenester eller produkter for en gruppe eller næring.

 

Artikkelen er skrevet av Villeman Vinje og Marius Doksheim og er sist oppdatert 20.9.18.

Videre lesning:

Klima krever riktige avgifter

Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5-gradersmålet

Hva er skatt?

Nr. 4 2015: Bilavgiftsreform – for miljø og sikkerhet

Sukkeravgiften – det mest fornuftige er å fjerne den

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »