Hva er religion?

Ordet religion defineres på mange ulike måter. Den britiske antropologen Edward B. Tylor (1832-1917) definerte ordet som troen på overnaturlige vesener, mens den franske sosiologen Emile Durkheim (1858-1917) ville definere religion uten referanse til noe bestemt trosinnhold, men snarere som tro og handlinger overfor noe hellig. Det som kjennetegner religion fra et durkhemiansk perspektiv, er derfor at den har den funksjon at den samler mennesker til en tett sammensveiset gruppe. Hvis man følger en slik funksjonalisme, vil man kunne bruke betegnelsen religion også om bevegelser som marxisme eller fascisme, eller sterk og varig identifikasjon med en fotballklubb.

Bevisstheten om religion som et felt, adskilt fra samfunn og kultur generelt, er i stor grad resultat av opplysningstenkning og modernitet etter 1600-tallet. Mens teologien, som studiet av Gud, er et gammelt forskningsfelt, startet det akademiske studiet av religion først på 1800-tallet. På samme tid dukket begrepet verdensreligioner opp, og det er blitt stadig mer vanlig å tenke seg at verdens folk kan deles opp etter tilhørighet til store religiøse tradisjoner. Begreper som kristendommen, buddhismen, islam og hinduismen er moderne, og er ofte dårlig egnet for å beskrive tidligere tiders tanker og praksis.

 

Artikkelen er skrevet av Torkel Brekke og er sist oppdatert 12.12.17.

 

Videre lesning:

Frihet og religion

Religiøs diskriminering i Norge og verden

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »