Hva er lover?

 

 

Det juridiske begrepet lov betyr i sin videste forstand enhver generell bestemmelse som anses som rettslig bindende. Det kan selvsagt dreie seg om formelle lover, vedtatt av Stortinget, men begrepet brukes også om grunnlovsbestemmelser, forskrifter (som gis i medhold av en formell lov), generelle instrukser og visse generelle avtaler. Et eksempel på det siste er tariffavtaler mellom partene i arbeidslivet.

Selv om en slik vid definisjon fanger opp hvordan begrepet ”lov” ofte brukes i praksis, er det mest presise, og formelt sett korrekte, å forbeholde begrepet lov til de tilfellene der vi snakker om formelle lover som vedtas av Stortinget etter reglene i Grunnloven § 76 flg. En lovtekst er ikke det samme som en rettsregel, selv om man for enkelhets skyld gjerne uttrykker det slik. En lovtekst må tolkes i lys av andre relevante rettskilder, som eksempelvis rettspraksis og forarbeider, før man kommer frem til hvilken rettsregel som gjelder på et bestemt område. Deretter kan man ta et standpunkt i et bestemt rettsspørsmål.

 

Artikkelen er skrevet av Torstein Ulserød og er sist oppdatert 17.1.18.

 

Videre lesning:

Må lovboken vokse?

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »