Hva er libertarianisme?

 

Libertarianisme (fra latin liber, ”fri”) er et uttrykk som er mest brukt i amerikanske kontekster, hvor det betegner mye av det samme som man i en europeisk kontekst vil kalle ”klassisk liberalisme”, men også går utover dette begrepet og tar opp i seg visse anarkistiske posisjoner. Det er vanlig å skille mellom minarkisme og anarkisme innenfor libertarianismen, hvor tilhengerne av det førstnevnte ønsker en minimal stat, og av det sistnevnte ikke ønsker noen stat overhodet.

Minarkismens idealstat omtales ofte som en nattvekterstat som begrenser seg til å beskytte individene mot vold, tyveri og bedrageri. Minarkismen representerer slik sett et ytterpunkt av klassisk liberalisme. Anarkokapitalismen ligger derimot utenfor liberalismens grenser fordi den vil avskaffe staten, mens liberalismen oppfatter en sterk, begrenset stat som en forutsetning for politisk frihet. For en anarkokapitalist er utelukkende frivillige relasjoner mellom individer akseptable, og anarkokapitalisten mener at dette er uforenlig med å være underlagt en stat som forvalter et voldsmonopol og lignende. Et fullstendig uregulert marked er det eneste akseptable, og for eksempel beskyttelse mot vold, eller til og med selve lovverket, er produkter individet kan kjøpe eller unnlate å kjøpe fra konkurrerende tilbydere i markedet.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Svendsen og er sist oppdatert 13.3.18.

 

Videre lesning:

Boaz, David (red.): The Libertarian Reader, The Free Press, New York 1997.

Doherty, Brian: Radicals for Capitalism. A Freewheeling History of the Modern American Libertarian Movement, Public Affairs, New York 2007.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »