Hva er legalitetsprinsippet?

Legalitetsprinsippet innebærer at forvaltningen må ha hjemmel i lov for å gjøre inngrep i borgernes rettssfære. I en rettsstat er det grunnleggende at også staten selv er bundet av statens lover slik legalitetsprinsippet krever. Begrensninger i borgernes frihet krever lovhjemmel, men når forvaltningen gir fordeler uten å pålegge plikter, kreves det ikke hjemmel i lov.

Frem til 2014 var det generelle legalitetsprinsippet ulovfestet i Norge, men det var like fullt regnet som et prinsipp av grunnlovs rang og en del av konstitusjonell sedvanerett. I forbindelse med revisjonen av Grunnloven i 2014 ble legalitetsprinsippet også skrevet inn i Grunnloven, og følger nå av § 113: ”Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.”

Ved å ta inn legalitetsprinsippet i Grunnloven endret man ikke rettstilstanden, men Stortinget ønsket at Grunnloven skulle ”inneholde de sentrale delene av vår statsskikk”, som det het i innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. På strafferettens område gjelder et særlig strengt legalitetsprinsipp som er forankret i Grunnloven § 96: ”Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom”. For å kunne dømmes til straff kreves det at selve straffetrusselen står i loven. Det er ikke tilstrekkelig med en forskrift gitt i medhold av loven. Gjerningsbeskrivelsen kan imidlertid stå i en forskrift.

 

Artikkelen er skrevet av Torstein Ulserød og er sist oppdatert 27.11.17.

 

Videre lesning:

Nr.1 2012: Rettssikkerhet, stat og næringsliv

Vi har glemt hvorfor vi straffer

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »