Hva er forvaltning?

 

istockphoto.com

 

Forvaltning, eller mer presist offentlig forvaltning, er en viktig del av et moderne demokrati. Det er først og fremst gjennom møtet med offentlige forvaltningsorganer innbyggerne er i kontakt med offentlige myndigheter på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Offentlige forvaltningsorganer regulerer innbyggernes rettigheter og plikter, utøver myndighet overfor dem som borgere, og driver forvaltning av egen virksomhet. Dette gjelder all virksomhet innfor den offentlige sektor som ikke foregår gjennom vedtak av lover i politisk valgte organer og ved rettslige avgjørelser i domstolene.

Vi deler den offentlige forvaltningen i stats- og kommuneforvaltningen (herunder også fylkeskommunal forvaltning), men statlige forvaltningsorganer kan også ha enheter på lavere nivåer. Da brukes ofte betegnelsen forvaltningens indre og ytre etater.

Med indre etater menes regjeringen som forvaltningsorgan, og departementene, direktoratene og statlige tilsyn som regjeringens forberedende, iverksettende og kontrollerende enheter. Øvrige offentlige organer regnes som ytre etater. Vi kan bruke Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som eksempel.

NAV har en sentral enhet – et direktorat – som forbereder og forvalter lover og regler på overordnet nivå innen etatens virkeområde (indre etat), regionale spesialenheter på fylkesnivå, og arbeids- og velferdskontorer i kommunene som iverksetter lover og regler lokalt (ytre etat).

Det er vanskelig å gi en presis definisjon av begrepene offentlig forvaltning og offentlig sektor, fordi skillet mellom privat og offentlig virksomhet, mellom forvaltningsnivåer i offentlig sektor, og mellom politikk og forvaltning i et demokratisk politisk system aldri vil være absolutt. Men offentlige forvaltningsorganer kan defineres som juridiske enheter som er stiftet ved en politisk prosess og har lovgivende, rettslig eller utøvende makt over andre institusjonelle enheter innenfor et avgrenset område.

 

Teksten er skrevet av Jan Erik Grindheim og er sist oppdatert 23.9.21. 

 

Videre lesning:

Nr. 27 2013: Belønning av og sanksjoner mot forvaltningsledere

Nr. 25 2013: Stat og parti: Det vanskelige skillet

Rettighetseksplosjonen

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »