Hva er FN?

 

 

De forente nasjoner (FN) er den direkte etterfølgeren av Folkeforbundet, som ble opprettet i 1919, men som ikke maktet å oppfylle sin viktigste misjon: å sikre fred mellom nasjoner. Folkeforbundet maktet ikke å forhindre at andre verdenskrig brøt ut. Derfor kom dens etterfølger, FN, til i 1945. FN skulle i likhet med Folkeforbundet sikre fred mellom nasjoner, globalt samarbeid og menneskerettigheter. FN har i dag 193 medlemsland og ledes av en generalsekretær.

Sikkerhetsrådet omtales ofte som FNs viktigste organ, fordi rådets primæroppgave er å vurdere trusler mot verdensfreden. Rådet har i henhold til folkeretten myndighet til å godkjenne legitim bruk av makt mot selvstendige nasjoner. Sikkerhetsrådet består av 15 medlemmer, hvorav fem er faste (USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia). De fem faste rådsmedlemmene har i tillegg til vanlige stemmer også vetorett som setter dem i stand til å blokkere vedtak. Landene fikk fast medlemskap på grunn av sin posisjon etter andre verdenskrig. Disse landenes dominerende posisjon innenfor verdensorganisasjonen kom også til å prege utformingen av Sikkerhetsrådets mandat og arbeidsform. Det faktum at både USA og Sovjetunionen (nå Russland) hadde vetorett under den kalde krigen, gjorde i praksis rådet handlingslammet frem til Berlinmurens fall i 1989. Ved ulike anledninger har tanker om å reformere Sikkerhetsrådet blitt foreslått, men siden vetomaktene har sterke egeninteresser av å bevare status quo, har det vist seg svært vanskelig å få til endringer.

Et av FNs viktigste bidrag var generalforsamlingens vedtak av erklæringen om menneskerettigheter i 1948. Erklæringen er ikke juridisk bindende i seg selv, men dannet grunnlag for ulike konvensjoner om menneskerettigheter. Disse konvensjonene har senere blitt ratifisert av flesteparten av medlemslandene. FN har helt fra opprettelsen hatt en sentral posisjon i norsk offentlighet, og Norge har vært medlem fra starten av. Norge har hatt plass i Sikkerhetsrådet i fem perioder. Nordmannen Trygve Lie var organisasjonens første generalsekretær.

Den internasjonale domstolen i Haag er det øverste juridiske organ i FN, og er den eneste internasjonale domstolen som dømmer i folkerettssaker. Domstolen består av 15 dommere. De velges etter mønster av valget til Sikkerhetsrådet, i den hensikt å sikre at alle verdensdeler er representert i dommerkorpset.

 

Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 16.3.21. 

 

Videre lesning:

Bør Norge bli medlem av FNs sikkerhetsråd?

Civita-notat: FN som autokratisk legitimeringsarena

Hva ville Supermann ha gjort?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »