Hva er en fagforening?

 

 

En fagforening er en organisasjon arbeidstakere kan velge å melde seg inn i, og som skal ivareta medlemmenes felles interesser. Fagforeningene kan fremme krav om blant annet tariffavtale overfor arbeidsgiverne. Medlemmene blir bundet av avtalene mellom fagforeningene og arbeidsgiverne. Fagforeningenes viktigste virkemiddel er streik og trussel om streik. En streik vil gå ut over produksjonen og dermed arbeidsgivere og eiere. Men de fleste uenigheter blir i Norge løst uten denne typen maktmidler.

Et viktig liberalt prinsipp er organisasjonsfriheten, som innebærer at mennesker skal kunne gå inn i de sammenslutningene de selv ønsker og fremme de krav de vil. I Norge har man også funnet en samarbeidsform mellom arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgivere og myndighetene som gjør at fagforeningenes makt balanseres av tilsvarende makt hos arbeidsgivere og myndighetene. Dermed møtes de ulike interessene, og det skapes grobunn for å inngå kompromisser der flere hensyn tilfredsstilles. Samtidig kritiseres fagforeninger for å prioritere egne medlemmers interesser foran bredere samfunnsinteresser. Det kan for eksempel være at man prioriterer vilkårene for de som allerede er ansatt, fremfor interessene til de som står helt utenfor arbeidslivet. Fagforeningenes interesser står også mot kontraktsfriheten og næringsfriheten. Disse prinsippene tilsier at også arbeidstakere skal kunne inngå de avtaler de ønsker. Dermed kan det være konflikt mellom fagforeningens ønske om å gjøre sine avtaler gjeldende for alle, og noen arbeidstakeres ønske om andre avtaler.

Gjennom historien har LO, Landsorganisasjonen, vært den dominerende hovedorganisasjonen i Norge. De siste tiårene er det kommet til flere store organisasjoner, men LO er fortsatt den klart største. Den totale organisasjonsgraden i Norge, dvs. andelen av alle landets arbeidstakere som er fagorganisert, har gått ned i senere år. Samme tendens finner man også i mange andre land.

 

Artikkelen er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 2.1.19.

 

Videre lesning:

Trepartssamarbeidet på det verste og beste

Nr.10 2014: Streikevåpenet i offentlig sektor

Hvorfor synker oppslutningen om fagforeningene?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »