Temaside: Civita om Ulikhetens pris

Boken «The Spirit Level» er lansert på norsk under navnet «Ulikhetens pris». Flere i Civita har skrevet om bokens svakheter og styrker. Statistikkbruken er svært enkel, og forfatterne ser bort fra en hel rekke vanskelige avveininger. Ser man på den mer forseggjorte forskningen, oppsummert i The Oxford Handbook of Economic Inequality, ser man at «de fleste studier av helse og ulikhet finner ingen statistisk signifikant sammenheng, verken mellom land eller over tid.”

Civitanotat nr. 12-2010 tok for seg boken, og viste at  «konklusjonen hviler på mangelfullt statistisk arbeid og forenklinger. Det betyr ikke at økonomisk likhet ikke har positive virkninger eller er et relevant politisk mål. Men sammenhengen mellom likhet og levestandard er langt fra like enkel og entydig som Wilkinson og Pickett, og deres tilhengere, later som. Økt likhet må fortsatt veies mot andre relevante ønsker, og debatten mellom høyre- og venstresiden vil fortsette.»

«Skal man redusere forskjellene, og dermed forbedre innbyggernes liv (om man skal tro argumentasjonen i The Spirit LeveI), er det derfor forskjellene mellom landene som er viktigst. Det betyr også at liberale løsninger som handel, migrasjon og investeringer er viktigere enn omfordeling,» skrev Marius Doksheim i Dagens Næringsliv i juli.

«Det er ingen tvil om at små økonomiske forskjeller er et gode. De vanskelige avveiningene kommer når dette godet skal veies mot andre og vel så viktige goder. I praksis må nemlig økonomisk likhet avveies mot for eksempel likebehandling, belønning av innsats, retten til det som er ens eget, frihet eller økonomisk vekst,» skrev Kristin Clemet i VG i desember.

Se også debatt med Res publicas Håvard Friis Nilsen.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »