NYTT CIVITA-NOTAT: Hvor du står avhenger av hvor du sitter

Offentlig sektor vokser på bekostning av privat sektor. Stadig færre har tilknytning til privat sektor? Frem til slutten av 1980-tallet var et flertall av velgerne knyttet til privat sektor. I dag er majoriteteten i et avhengighetsforhold til offentlig sektor – enten som ansatte, trygdede eller studenter. Medianvelgeren beveget seg fra privat til offentlig sektor på slutten av 1980-tallet. Gitt dagens arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor, vil denne utviklingen forsterkes som følge av en aldrende befolkning og økende behov for ansatte innen helse-og omsorgssektoren.

 

”Folk velger parti av mange grunner. For noen er nøden i Afrika det viktigste, for andre er demokratiets toleranse for dem som er annerledes, utslagsgivende. Men de fleste er seg selv nærmest. Småbarnsforeldre er opptatt av barnehager, sykepleiere av sykehusene og lærere av skolen. Inntekten betyr kanskje aller mest, pensjonistene er opptatt av pensjonene, og de rikeste av formuesskatten. Da betyr det også noe hvor folk har inntektene sine fra”, skrev politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Sofie Mathiassen, i sin kommentar til Civitas notat (5. april)

 

Hvordan forholder partiene seg til endrede velgere? Hva betyr dette for konkurranseevnen i eksportindustrien, for ”frontfagsmodellen” og for velgernes forståelse for betydningen av økonomisk vekst og gode vilkår for næringslivet?

 

Følger partiene medianvelgeren? Hva gjør dette med partienes syn på velferdsstaten – på arbeidsdelingen mellom privat og offentlig sektor? Blir det politisk umulig å gjennomføre nødvendige reformer i velferdsstaten før man havner i en krisesituasjon? Spørsmålene er mange og sentrale. I Civita-notat 5/2008 ser Øystein Thøgersen og Karl Ove Aarbu nærmere på utviklingen og forventede utfordringer.

 Last ned notatet og se oversikt over Civitas øvrige notater

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »