Temaside: Civita om private aktører i velferden

Under har vi samlet noe av det ansatte i Civita har skrevet om private aktører i velferdstjenestene. Oppdatert 25.10.21.

Notater:

Et forsvar for profitt

Av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Profitt og konkurranse er viktige drivkrefter for stadig bedre og mer effektive tjenester og varer i samfunnet. Profitt trekker ressurser til de områdene hvor de trengs mest. Konkurranse betyr at de som leverer dårligst og minst effektivt, forsvinner, mens de aktørene som klarer å levere bedre og mer kostnadseffektive tjenester enn andre, belønnes. I noen tilfeller fører ikke konkurranse i markedet til det beste resultatet for samfunnet, og det offentlige tar over ansvaret. Men det finnes mange mellomløsninger mellom fritt marked og offentlig monopol, som tar vare på konkurransens mange fordeler.

 

Velferdsinnovatørene

Av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan bidra til valgfrihet, mangfold, nyskaping og mer effektiv ressursutnyttelse. Fritt brukervalg kan gi hver enkelt borger langt mer innflytelse over sitt velferdstilbud. Men for at konkurranse skal kunne fungere er det flere forutsetninger som må være oppfylt. Det er blant annet avgjørende at en leverandør som reduserer kvaliteten, også risikerer å miste inntekter. Velferdsdebatten handler ofte om «for eller imot» private aktører. I realiteten finnes det svært mange ulike former for konkurranseutsetting, og spørsmålet bør heller være hvordan vi kan skape en velfungerende konkurranse til borgernes beste.

 

Profitt og kvalitet i praksis

Av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Konkurranse i offentlige tjenester kan gi bedre og mer effektive tjenester. Profitt kan være en positiv drivkraft til å gjøre de riktige prioriteringene, de som gir mer velferd for pengene.I dette notatet gjennomgås en rekke studier, rapporter og undersøkelser for å belyse hvordan konkurranseutsetting påvirker kvalitet i offentlige tjenester, både målt som brukeropplevd kvalitet, og med mer objektive kvalitetsmål. I notatet drøftes det også om konkurranseutsetting kan ha negative utilsiktede konsekvenser i form av segregering eller forverrede arbeids- og lønnsvilkår.

 

Holdninger til private aktører i velferden

Av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Holdninger til private aktører i velferdenI en tid der mange snakker om at den klassiske venstre-høyre-aksen i politikken er i ferd med å miste relevans, er den i aller høyeste grad tilstede i debatten om private aktører i velferden. Sorterer man partiene basert på hvilket inntrykk programmet gir, ser man at partiene sprer seg relativt jevnt ut over den klassiske høyre-venstre-aksen. Og Senterpartiets dreining mot venstre kan få viktige, realpolitiske utslag.

 

 

En drøfting av argumenter for og mot private, kommersielle aktører i velferden

Av Anne Siri Koksrud Bekkelund og Marius Doksheim

Et mangfold av velferdsaktører kan gi bedre tjenester for brukerne, bidra til viktig nytekning, redusere kostnadene og øke kapasiteten i tilbudet. Samtidig er noen bekymret for om konkurranse og kommersielle aktører i velferden kan ha negative konsekvenser. Dette notatet tar for seg argumentene for og mot private aktører med kommersielle interesser som leverandører av velferdstjenester, og viser hvorfor forfatterne mener det er mer å vinne enn å tape på å slippe til de private.

 

Holdninger til private aktører i velferden i Oslo

Av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Hva mener egentlig partiene i Oslo om private aktører og valgfrihet i velferden? Hvem får slippe til i velferdstjenestene i Oslo etter valget? Hvilke partier vil ha fritt brukervalg, og hvem er mest opptatt av å stanse profitt eller rekommunalisere tjenester? Dette notatet går gjennom valgprogrammene til partiene som stiller til valg i Oslo, og gir en oversikt over hvem som mener hva om private velferdsaktører.

 

Holdninger til private aktører i velferden i Stavanger

Svenske tilstander – Loven om valgfrihetssystem

Private barnehager – er de egentlig ønsket?

Offentlig og privat tradisjon i den nordiske velferdsmodellen

Hva er forskjellene på ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester?

Arbeiderpartiets barnehagepolitikk – fra pragmatisme til ideologi?

Kampen om de varme hendene

Partienes syn på næringsliv og velferd langs offentlig/privat-aksen

Hvorfor trenger vi en sterk privat sektor?

Fritt behandlingsvalg – pasienten i sentrum?

Høringsuttalelse til Storberget-utvalgets rapport «Du er henta! Finansiering av private barnehager»

 

Utvalgte artikler:

Fritt behandlingsvalg setter pasienten i sentrum

Når individets valgfrihet er viktig

Storberget-utvalget illustrerer hvorfor ekspertene får stadig mer makt

De rødgrønne kan komme til å svekke velferdsstaten

Hva skal vi med privat velferd?

Profitt vs. sløsing

Velferdstjenesteutvalgets rapport kan få debatten inn på et riktig spor

Hva skal vi med de private velferdstilbyderne? Går pengene bare til profitt, eller er de en viktig del av velferdstilbudet?

2021-valget kan bli et brudd med den pragmatiske tilnærmingen til private velferdstilbydere

Langsom kvelning eller brå død for private barnehager?

Et selvoppfyllende profeti

Debatten om private velferdsløsninger er viktig, men den kan bli bedre

Hva er du uenig i, Sigrun Aasland?

Konsernsjef i Aberia, Trine Bakkeli, om sine erfaringer med å jobbe i offentlige, ideelle og kommersielle leverandører av omsorgstjenester

Når blir valgfriheten farlig?

Vi trenger både ideell og kommersiell velferd

«Velferdsprofitører» har en lang og ærerik tradisjon i Norge

Hvorfor reagerer ikke de fagorganiserte?

Hvordan ta livet av private barnehager

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »