Nr. 2 2012: Velferdsutfordringen

Nr. 2 2012: Velferdsutfordringen
Hvis den historiske utviklingen i kvaliteten på velferdstjenestene fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer – både finansielt og bemanningsmessig.
Legger man til grunn en kvalitetsvekst i offentlig sektor på linje med den historiske utviklingen, vil velferdsstaten stå overfor et finansielt inndekningsbehov i 2060 på vel 19 prosent av BNP for Fastlands-Norge, anslagsvis 390 mrd. 2012-kroner?
Offentlig bemanningsbehov vil også stige markant fremover, uansett hvilke forutsetninger som legges til grunn. Kun innen spesialisthelsetjenesten og eldreomsorgen vil det, med en kvalitetsvekst på linje med den historiske utviklingen, i 2060 være behov for nesten 900 000 årsverk.

Det er ikke realistisk å legge til grunn at dagens kvalitet i offentlig sektor skal ligge fast.

 

Dette notatet tar for seg velferdsstatens utfordringer de neste femti årene.

 

Last ned her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »