Dersom klima var førsteprioritet

Dersom klima var førsteprioritet

Det er tilnærmet konsensus i Norge om å ta miljø- og klimautfordringene
på alvor. Hvilke prioriteringer som bør foretas er det imidlertid større politiske uenigheter om. Atskillige offentligstyrte ordninger, avgiftsfordeler, subsidier og særinteresser viser også at klimahensynet ikke nødvendigvis tillegges avgjørende vekt for de politiske løsningene.

I denne pamfletten presenteres flere forhold og tiltak som kan gi en miljøgevinst, men som også er bra for offentlige finanser, samfunnsøkonomien og velferden. Disse inkluderer bl.a. avskaffelse av taxfree-ordningen, urbanisering av bosettingen, reduksjoner i jordbrukssubsidier og markedsøkonomiske løsninger for køprising. Felles for mange av forslagene er at de utfordrer sterke motkrefter og har lite eller manglende gjennomslag blant partiene. Snoens innspill viser imidlertid at forutsetningene for de gamle politiske avveininger er endret, og at nye løsninger bør vurderes.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »