Hva er meritokrati?

 

istockphoto.com/Trifonenko

 

Meritokrati (fra latin meritus, ”fortjeneste”, og gresk kratos, ”styre”) betegner et elitestyre hvor posisjoner og makt skal tildeles personer ut fra særlig deres intellektuelle evner og kapasitet. I praksis er formell utdanning det viktigste kriteriet for rangordning i et meritokrati.

Meritokratiske styresett kan spores tilbake til i hvert fall det kinesiske Han-dynastiet (206 f.Kr.-220 e.Kr.) hvor embetsmenn måtte gjennom omfattende eksamener for å avgjøre hvem som var best skikket til stillinger i embetsverket. På 1600-tallet spredte systemet seg via India til Europa og derfra videre til andre verdensdeler. Selve uttrykket meritokrati ble imidlertid ikke preget før i 1958, av sosiologen Michael Young i boken The Rise of the Meritocracy. Young brukte begrepet satirisk til å beskrive et styresett som favoriserte intelligens og ytelse fremfor alt annet, og han hevdet at dette styresettet opprettholder privilegier som allerede er oppstått, og forsterker klasseskiller.

I filosofien kan ikke minst Platon betraktes som en forkjemper for et meritokratisk styresett, når han argumenterer for at staten må styres av de vise, dvs. filosofene.

Uttrykket brukes også i en løsere betydning om et samfunn hvor man belønnes, i form av økonomisk gevinst eller høyere posisjoner, i samsvar med hva man yter.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Fr. Svendsen og er sist oppdatert 18.4.18.

 

Videre lesning:

Hva er demokrati?

Piketty og ulikhetsdebatten

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »