Hva er menneskehandel?

 

istockphoto.com/papa42

 

Menneskehandel vil si å utnytte mennesker til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av vold, trusler eller ved misbruk av vedkommendes sårbare situasjon. Menneskehandel er regulert som en egen straffbar handling i straffelovens § 257 og kan straffes med fengsel i inntil seks år, og i inntil 10 år hvis det er tale om grov menneskehandel. Medvirkning til menneskehandel straffes på samme måte.

Menneskehandel betegner ikke bare slik utnyttelse når den foregår over landegrenser, men også virksomhet innenfor et lands grenser. Ofre for menneskehandel kan bli utnyttet til prostitusjon, tvangsarbeid, tigging eller krigstjeneste i et fremmed land. Også fjerning av en persons organer (organhøsting) ved bruk av vold, trusler eller annen misbruk som er nevnt i loven, rammes av bestemmelsen om menneskehandel.

Menneskehandel er noe annet enn menneskesmugling, selv om disse begrepene noen ganger brukes om hverandre. Menneskehandel innebærer ifølge FNs definisjon (ref. Palermoprotokollen) både en form for tvang eller forledelse og en påfølgende utnyttelse. Menneskesmugling betegner en annen situasjon, der migrantene gir sitt samtykke til å bli smuglet ulovlig inn i et land.

 

Artikkelen er skrevet av Torstein Ulserød og er sist oppdatert 27.8.18.

 

Videre lesning:

Trenger vi en ny prostitusjonspolitikk?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »