Hva er landbruk?

 

 

Landbruk omtales også som agrikultur (fra latin ager, ”åker” og cultura, ”dyrking”). Landbruk regnes som en fellesbetegnelse for både jordbruk og skogbruk. Jordbruk er en næringsvei der jorden dyrkes for planteproduksjon eller beite til husdyr. Jordbrukets hovedformål er å produsere mat, enten for å ivareta egne behov (selvberging) eller i storskaladrift som markedsbasert produksjon for å dekke etterspørselen etter mat i et større marked. Jordbruksarealet i Norge utgjør omkring tre prosent av Norges totale areal. Skogbruk inngår som en del av landbruket og er en næring som har til hensikt å utnytte skogressurser til blant annet hugst av tømmer.

Landbrukssektoren preges i motsetning til de fleste andre sektorer i Norge av planøkonomisk regulering og er den mest beskyttede av alle landets næringer fordi den mottar massive subsidier og er beskyttet av vernetoll for å motvirke utenlandsk konkurranse. Til sammen utgjør den totale årlige støtten til norsk jordbruk omkring 25 milliarder kroner. Kritikerne av norsk landbrukspolitikk hevder at politikken er lite effektiv, og at den koster forbrukerne og samfunnet mange milliarder årlig. Tilhengerne av politikken hevder på sin side blant annet at støtten er nødvendig for at man skal kunne drive landbruk over hele landet, samtidig som den er en forutsetning for at vi i det hele tatt skal ha en jordbruksnæring i Norge.

 

Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 20.3.19.

 

Videre lesning:

Ingen solidaritet fra bøndene

Klimaavgift i jordbruket

Fortsatt norsk landbruk?

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »