Hva er helse?

 

Cathrine Ulrikson

 

I dagligtale forstås ofte helse som fravær av sykdom og skade, men definisjoner av helse i medisinsk og politisk sammenheng er vanligvis mer omfattende. Det offisielle norske helsebegrepet slik Statens helsetilsyn bruker det, er identisk med det som det blir brukt av Verdens helseorganisasjon (WHO): ”Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære, og ikke bare fravær av sykdom og lyter.” Definisjonen ble lansert i 1946 av blant andre daværende helsedirektør Karl Evang, og den er nedfelt i første paragraf av WHOs konstitusjon av 1948. Den ble godkjent av alle organisasjonens medlemsland.

Definisjonen angir en ideell størrelse da ikke ett eneste menneske tilfredsstiller den. Definisjonen er også vid i den forstand at det i henhold til den ikke finnes et eneste trekk ved et menneskes liv som ikke kan sies å være helserelevant.

I 1970 lanserte WHO en ny definisjon av helse, som ”evnen til å kunne leve et økonomisk og sosialt produktivt liv”. Det er en svært annerledes definisjon enn den første, og den fanger neppe opp den samme mengden av fenomener som den eldre definisjonen. Definisjonen har utvilsomt også kontraintuitive trekk, da en person med alvorlig sykdom, men som likevel arbeider og har et fungerende sosialt liv, vil ha god helse, mens en sykdomsfri, uproduktiv eremitt vil ha sviktende helse. Uansett har definisjonen fra 1970 ikke fått gjennomslag. Det er den eldre definisjonen som er blitt stående. WHOs helsebegrep pålegger myndigheter svært store forpliktelser overfor borgerne når det kobles med artikkel 12 i FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som fastslår ”retten for enhver til å ha den høyest oppnåelige helsestandard både i fysisk og psykisk henseende”.

Når ”alt” blir et spørsmål om helse, blir det knapt noen grenser for statens virkefelt.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Svendsen og er sist oppdatert 19.2.18.

 

Videre lesning:

Nr. 21 2016: Liberal folkehelsepolitikk

Nr. 26 2015: Bedre etter snar! – Om prioritering av psykisk helsehjelp

Nr. 15 2012: Helse og arbeid

HELSE: Retten til helse og lykke

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »