Hva er habilitet?

 

istockphoto/OOKdesign

Habilitet (gjennom fr., fra lat. habilis «passende, dyktig».) At en person er inhabil (eller ”ugild”) i rettslig forstand betyr at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet i en bestemt sak. Er man inhabil, skal man ikke delta i behandlingen og avgjørelsen i den konkrete saken. At man er habil, betyr at man ikke er i en slik posisjon.

Forvaltningsloven inneholder reglene om habilitet for offentlige tjenestemenn, det vil si alle ansatte i organer i stat og kommune, og andre som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan. Reglene gjelder også for statsråder og statssekretærer. For statsråder gjelder reglene direkte når de opptrer i egenskap av departementssjef, men loven gjør et unntak ved at habilitetsreglene ikke gjelder for en statsråd i egenskap av regjeringsmedlem, det vil si når de opptrer i Stortinget, regjeringskonferanser, forberedende statsråd og hos Kongen i statsråd. Det gjelder imidlertid visse ulovfestede prinsipper om habilitet for statsråder i egenskap av regjeringsmedlem.

Poenget med habilitetsreglene er, litt forenklet sagt, at den som har egeninteresse i utfallet av en forvaltningssak, eller har nære personlige forbindelser med noen som har slike interesser, ikke bør behandle saken. For dommere gjelder det egne regler om habilitet etter domstolloven. Hensynene som ligger til grunn for reglene om habilitet, handler først og fremst om å sikre at forvaltningen fatter riktige avgjørelser, men det er også avgjørende at folk har tillit til at det er slik.

 

Artikkelen er skrevet av Torstein Ulserød og er sist oppdatert 12.1.18.

 

Videre lesning:

Nr.17 2013: Habilitetssaker i regjeringen

En særegen regjering

Habilitet: Tillit bedre enn regler

Politikeres habilitet og uavhengighet

Uavhengighet og habilitet – det samme?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »