Hva er en stiftelse?

 

 

Stiftelse er en type organisering av kapital. En stiftelse er en selvstendig juridisk enhet og eier seg selv. Ifølge Stiftelsesloven «har oppretteren ikke lenger rådighet over formuesverdien som er overført til stiftelsen.» (§2). I et eget lovverk for stiftelser gis Stiftelsestilsynet fullmakt til å føre tilsyn med stiftelsene.  Stiftelser er forpliktet til å ha revisjon og til å ha vedtekter om styresammensetting, formål, grunnkapital osv. En næringsdrivende stiftelse har egne særregler og må registreres i Foretaksregisteret. Stiftelser kan ha ulike ideelle formål, men det betyr ikke at de ikke kan hente ressurser og kunnskap som kommer fra marked og næringsliv. Et eksempel er stiftelser som har eierandeler i kommersielle selskaper. Når selskapet skaper overskudd, gir det ikke bare utbytte til kommersielle eiere. Utbytte fra selskapet kommer også ideelle aktører til gode.

Stiftelser blir vanligvis kategorisert som aktører i det sivile samfunn. De spiller en rolle som bidragsytere til velferdssamfunnet og er slik sett noe annet enn velferdsstaten. På grunn av funksjonen som velferdsyter i vid forstand har stiftelser egne skatteregler.

Vi har omkring 7000 stiftelser i Norge. Fortjenesten kan ikke tas ut, men må reinvesteres i stiftelsen eller deles ut til andre ideelle formål. Det vi vanligvis oppfatter med stiftelser, er likevel de alminnelige eller pengeutdelende stiftelsene hvor det er vanlig at en privatperson, familie eller bedrift har etablert en stiftelsesformue som man ønsker at skal komme allmennheten eller bestemte ideelle formål til gode. Ifølge Stiftelsestilsynet er samlet bokført egenkapital for stiftelser om lag 160 milliarder. De deler ut i overkant av 3 milliarder til ulike formål. Dette i tillegg til all annen drift og arbeid som stiftelser står bak.

 

Artikkelen er skrevet av Lars Kolbeinstveit og er sist oppdatert 14.6.18.

 

Videre lesning:

Lotteri- og Stiftelsestilsynet https://lottstift.no/nb/stiftelser/

Stiftelser i det moderne Norge https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/177503

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59

NOU 2016: 21 om Stiftelsesloven https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-21/id2516646/sec1

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »