VELFERD: Holdninger og fraværHoldninger påvirker sykefraværet
Av Kristin Clemet, leder i Civita.

I Dagbladet 12. oktober skriver Arne R. Pettersen at jeg «mener å vite at kongerikets innbyggere lider av kronisk dårlig arbeidsmoral», men det mener jeg ikke. Det jeg mener, er dette:

Når nesten 800 000 mennesker i arbeidsfør alder, eller nesten 25 prosent av arbeidsstyrken, til enhver tid står utenfor arbeidslivet, er det grunn til å interessere seg for årsakene til at de gjør det. Den desidert viktigste årsaken til at mennesker ikke arbeider, er at de ikke kan arbeide, fordi de er syke eller uføre. Det gjelder selvsagt de aller, aller fleste.

Men det finnes også en ganske stor gruppe mennesker som både vil og kan arbeide uten at de får muligheten til det. For dem som ikke er maksimalt produktive, er terskelen for å falle ut av arbeidslivet ofte lav, mens terskelen for å komme inn i arbeidslivet er for høy. Dette gjelder bl.a. mange funksjonshemmede og nyankomne innvandrere. I tillegg kommer arbeidsledige, som selvsagt gjerne vil arbeide, hvis de finner et arbeid.

Men dette er ikke de eneste årsakene til at så mange ikke arbeider. Forskjellen på syk og frisk er ikke alltid klar, og overgangen er sjelden momentan. Derfor vil også den enkeltes opplevelse av egen helse, holdninger og normer være med og avgjøre hvor stort fraværet er.

Forskning viser at normer og holdninger til sykdom og sykefravær har betydning for fraværet. Jeg syns personlig også at det er ganske innlysende: Normer og holdninger påvirker vår atferd.

Jeg syns for eksempel ikke at det er så unaturlig å forestille seg at høy velstand og en sjenerøs sykelønnsordning gjør at vi anser arbeidet som litt mindre viktig enn vi gjorde da velstanden var mindre og ordningene dårligere.

Spørsmålet er likevel: Gjør det noe? Er det viktig å interessere seg for akkurat dette? Jeg mener ja, fordi det er viktig for å kunne bevare en god velferdsstat.

Skal velferdsstaten være bærekraftig også i framtida, må den nemlig både ha legitimitet og være finansiert. Derfor er det viktig å forstå samspillet mellom velferdsordningene og sosiale normer.

Innlegget sto på trykk i Dagbladet 13.10.2010.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »