Publikasjoner

International Property Rights Index (IPRI)

Komparativ analyse gjennomført i 70 land om rettslig beskyttelse av eiendom og betydningen av eiendomsrettigheter for velferd.

Les mer »

Kampen om kunnskapsskolen

Denne boken er utgitt av Civita i samarbeid med Universitetsforlaget. Boken ble lansert på et seminar hos Universitetsforlaget torsdag 23. november.

Bestill boken her »

Jordbrukspolitikken – moden for reform

I denne rapporten presenterer Aanesland og Holm jordbrukspolitikken og utfordringene i en globalisert økonomi.

Last ned og les rapporten her »

Store planer – sørgelige resultater

Denne kronikken skisserer hovedelementene i en ”politisk retrett” fra markedet for å skape grunnlag før økt vekst.

Last ned og les rapporten her »

Det overadministrerte Norge

Det politiske systemet og forvaltningen i Norge preges i stadig større grad av ineffektivitet, beslutningsvegring og svarteperspill. Systemutfordringer møtes ved å gjøre mer av det samme – etablere nye formelle strukturer på toppen av, under, eller på siden av dem vi hadde fra før.

Last ned og les rapporten her »

Globalisering og demokrati

Essayet gjennomgår nyere forskning og litteratur om sammenhengen mellom økonomisk globalisering og demokratiutvikling.

Last ned og les rapporten her »

RETORIKK OG REALITETER

Den som kan påberope seg menneskerettighetene til støtte for sitt syn har et moralsk overtak i samfunnsdebatten. På stadig flere områder brukes menneskerettighetsargumenter. Har det gått inflasjon i begrepet? Hvordan bør egentlig menneskerettighetene tolkes i dag? Og hvem har egentlig menneskerettigheter? Emberland kritiserer sentrale politikere og menneskerettighetsorganisasjoner for upresis og dels villedende omgang med begrepet menneskerettigheter.

Bestill boken her »

MULIGHETER FOR ALLE

Muligheter for alle – dynamisk vekst i en liberal markedsøkonomi, gir en innføring i betydningen av økonomisk vekst og entreprenørskap i en fri økonomi.

Bestill boken her »

Skal alle få forsøke seg?

I denne CIVITA-kronikken tar Olsen opp spørsmål om kvaliteten på høyre utdanning. Hvordan fremmer vi økt kvalitet i høyere utdanning? Kreves det for lite av studentene? Hva kan vi lære av utenlandske erfaringer og bør det være en rett – ”allmannarett” – for alle til høyere utdanning?

Last ned og les rapporten her »

Jeg, en blyant

Et berømt essay om betydningen av fri økonomi.

Last ned og les rapporten her »

Den liberale stat: Et ideal

Politiske myndigheter disponerer i Norge i dag mer enn halvparten av landets inntekter. De er landets suverent største arbeidsgiver og vår største kapitalist. De styrer landet både ved lover og bevilgninger.

Last ned og les rapporten her »

Like rettigheter er alltid rett!

Loven om å kvotere styrene i allmennaksjeselskapene har ført til en omfattende debatt om dette er den beste måten å fremme kvinners interesser på. For lite av debatten har vært prinsipiell. For mye av oppmerksomheten har vært konsentrert om de praktiske utfordringer ved reformen, som tid til å finne kandidater og andre overkommelige oppgaver.

Last ned og les rapporten her »

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt – bank for fattige

Denne boken er en innføring i mulighetene ved fattigdomsbekjempelse gjennom mikrokreditt. Mikrokreditt er en rendyrket ”hjelp til selvhjelp” som fremmer entreprenørskap og setter hver enkelt fattig i ”førersetet i egne liv”.

Bestill boken her »

Forvaltning i de lukkede rom

I denne rapporten argumenteres det for at langt større grad av offentlighet både er viktig og riktig, ikke minst for å styrke forvaltningens troverdighet. Innsyn i forvaltningens virksomhet er en forutsetning for demokratiet, og dagens offentlighetslov fungerer ikke etter hensikten.

Bestill boken her »

Friskole – en fri skole?

Pedagogen Birgitte Jordahl Lisland presenterer i sin rapport betydningen av større frihet i utdanningssektoren.

Last ned og les rapporten her »

Commanding Heights – DVD

Fjernsynsserien «Commanding Heights» viser betydningen av ideer for utviklingen av verdensøkonomien.

Last ned og les rapporten her »

Pensjonsreform for neste generasjon

I denne rapporten pekes det på at jobben for å sikre de kommende generasjoner så langt er halvgjort. Rapporten presenterer tre modeller for et bærekraftig penssjonssystem som inkluderer privat pensjonssparing.

Last ned og les rapporten her »

Kina mot vestlig demokrati?

Denne analysen av om Kina går i retning av et vestlig demokrati, er den første i en serie om aktuelle temaer vi i CIVITA akter å utgi. I tillegg til bøker og seminarer/konferanser, vil vi legge vekt på å presentere kortere utredninger – som ikke vil være like omfangsrik som en bok – men likevel holde en faglig kvalitet som gjør arbeidet egnet til å vekke ny debatt.

Last ned og les rapporten her »

Hayek – Hans betydning for politisk og økonomisk tenkning

«Det er min intellektuelle plikt å presentere hovedinnholdet i Hayeks lære uten bruk av skremmende fagspråk, slik at et langt større publikum blir i stand til å forstå Hayeks verker, istedenfor bare å kjenne navnet hans», skriver forfatteren Eamonn Butler i forordet til denne boken som sammenfatter teorier og argumenter fra mer enn 25 bøker.

Bestill boken her »

Europas stille revolusjon

«En politisk samling som er uten sidestykke i verdensdelens historie har funnet sted i Vest-Europa etter 1945 – og etter 1989 også i den østlige delen. Det har vært en stille revolusjon i tenkemåte – og en revolusjon som har omformet stater, samfunn og mennesker»

Bestill boken her »