Nr. 3 2013: Ikke-bærekraftig velferdsstat: Behov for reformer

«Det er et stort reformbehov for å gjøre velferdsstaten bærekraftig. Hovedbudskapet i regjeringens Perspektivmelding bygger på urealistiske forutsetninger. Dette notatet viser at underskuddet årlig kan bli over 600 mrd. 2013-kroner i 2060 ved videreføring av den historiske kvalitetsøkningen i offentlige tjenester og redusert arbeidsinnsats».