Nr. 15 2011: Rus og vold

Nr. 15 2011: Rus og vold

Rossow og Nordströms SIRUS-rapport om skjenketider og vold har fått en del oppmerksomhet. Rapporten, ”The impact of small changes in bar closing hours on violence. The Norwegian experience from 18 cities”, sier at en endring i skjenketid på én time vil medføre en endring i vold på 17 prosent. Dette notatet kritiserer metodebruken i rapporten, og gir et innblikk i en del av forskningssosiologien som sjeldent belyses: hvordan forskere publiserer sine resultat – og hvordan publiseringsprosessene kan lede til at funnene overdrives.

Det er en rimelig antakelse at beruselse medfører vold, men på grunn av feil bruk av metode og sammenblanding av ulike typer vold, er det lite sannsynlig at effekten av skjenketidsinnskrenking er den rapporten har kommet frem til. Hvis det bare hadde vært et metodespørsmål, kunne effektene vel så gjerne vært større som mindre, men fordi det også mangler kontroll for andre faktorer som påvirker voldsnivået, er det lite sannsynlig at effektene er så sterke som RN vil ha det til.

Uten å vite hva de faktiske effektene av en skjenketidsinnskrenkning er, er det vanskelig å bruke rapporten til SIRUS som grunnlag for politikkutforming. Rapporten er et særdeles svakt grunnlag for en politikk som tar inntekter og sysselsetting fra en stor og lovlig bransje, og som innskrenker en (for mange) viktig sosial arena.

Effektene av en skjenketidsinnskrenking bør diskuteres seriøst, men da må man ha et riktig utgangspunkt for diskusjonen. Det har man i dag ikke.

Last ned notatet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »