Rapporter

Veien mot målet ‐ mer samferdsel for pengene

Denne rapporten tar for seg ulike effektiviseringsmuligheter innenfor samferdselssektoren og vurderer alternative organiserings- og finansieringsmodeller, og tiltak for å effektivisere planleggingsprosessen. Rapporten viser at vi kan få mer bane og vei realisert på kortere tid og på en mer kostnadseffektiv måte, dersom modellene tas i bruk.

Last ned og les rapporten her »

Forsvarspolitikken ved et veiskille

Fordi forsvarsplanleggingen har skjedd på sviktende økonomiske premisser, har Forsvaret stadig måttet reduseres mer enn planlagt. Det har medført svekket ressursutnyttelse. Forsvarets evne til innsats har blitt lavere enn styrken og bevilgningene skulle tilsi.

Last ned og les rapporten her »

Kommunesammenslåing: Færre og sterkere kommuner

Denne Civita-rapporten ser nærmere på konsekvensene av at vi går over til større kommuner og om argumentene mot kommunesammenslutning er holdbare. Når Norge i dag har flere kommuner enn Sverige og Danmark til sammen, er det også viktig å se om vi kan lære av våre naboland eller om feil gjort der bør ha påvirkning på den norske debatten om kommunesammenslutning.

Last ned og les rapporten her »

Sosial jumping

Denne rapporten utfordrer forestillingen om at arbeidsinnvandring i hovedsak er såkalt sosial dumping. De langt fleste arbeidsinnvandrere til Norge jumper, de dumper ikke. Arbeidsinnvandrere gjør det bedre enn de har muligheten til i sitt hjemland. I Norge får de mulighet til fast arbeid, sosial trygghet og god lønnsutvikling. De bedrer sin livssituasjon. Det er berikende for dem og for norske arbeidsplasser som mottar arbeidsinnvandrere. De aller fleste norske arbeidstakere vil også tjene på at arbeidsinnvandrerne kommer.

Last ned og les rapporten her »

Økonomisk ulikhet

De fleste av industrilandene har opplevd økte inntektsforskjeller de siste tiårene. Dette gjelder også de nordiske landene, inkludert Norge. Denne rapporten søker å belyse noen av de forhold som ligger bak denne utviklingen og drøfter hvorvidt den økonomiske ulikheten er et økende problem.

Last ned og les rapporten her »

Rettighetseksplosjonen

Rettighetsveksten innenfor velferdssektoren i Norge er stor. Rettigheter gir brukerne av offentlige tjenester et rettskrav på disse, slik at man i siste instans kan gå til domstolene for å få realisert dem. Dette kan virke forlokkende, og det kan sees som en endelig virkeliggjøring av den fullkomne velferdsstat. Målet med denne rapporten er å kartlegge hvordan rettighetsfestingen i velferdssektoren påvirker oss.

Last ned og les rapporten her »

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Innretningen av skattesystemet er på nytt sentralt i samfunnsdebatten. Dagens skattesystem for både formue og eiendom har store svakheter. En reform av skattleggingen av formue og eiendom vil kunne gi økt velstand og sysselsetting, en mer robust økonomi, og det kan lette adgangen til boligmarkedet for personer som i dag ikke eier egen bolig. Det er målsettingen med skattereformen som foreslås i denne rapporten.

Last ned og les rapporten her »

En verden i ubalanse

Indikatorer på sterkere vekst har lagt grunnen for større optimisme for den økonomiske utviklingen i 2011. Men det er langt igjen til verdensøkonomien er på rett kjøl. Denne rapporten fra Marius Gustavson, økonomisk historiker i Civita, tar for seg utviklingen og faremomentene i den internasjonale økonomien. Europas gjeldskrise, amerikansk arbeidsløshet og boligkrakk og Kinas sterke vekst er viktige stikkord.

Last ned og les rapporten her »

Den norske syke – full frihet på andres regning –

Regjeringens ekspertutvalg kom i forrige uke med flere gode forslag til tiltak for å få ned sykefraværet. Men utvalget burde ha gått lenger. Utvalget skriver selv i sin rapport: ”Det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved sykefravær reduserer det totale sykefraværet”. Civita-rapporten Den norske syke foreslår å bruke tiltak vi vet virker.

Last ned og les rapporten her »

Spiller det noen rolle?

En analyse av offentlige bevilgninger under skiftende regjeringer. Spiller det noen rolle hvem som regjerer? Civita lanserer nå en omfattende studie av bevilgninger til offentlig forvaltning under skiftende regjeringer. Vi ønsket å finne ut om det spilte noen rolle hva slags regjering landet har når det gjelder viljen til å bruke penger på offentlige budsjetter.

Last ned og les rapporten her »

Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt?

Finanskrisen er ikke primært et resultat av at ”det uregulerte marked har sviktet”, slik Stoltenberg hevder. Boligfinansmarkedet i USA, som står sentralt i forståelsen av finanskrisen, er blant de mest regulerte markedene i verden. Civitas analyse viser at politikk og reguleringer har spilt en sentral rolle i forhold til alle de fire hovedfaktorene bak krisen. Den langsiktige løsningen på finanskrisen er derfor først og fremst bedre fungerende markeder uten forstyrrende inngrep fra myndighetenes side. Et stabilt marked krever sunne rammevilkår, slik som et stabilt pengevesen, fornuftige krav til kapitaldekning og bankreserver, og godt innsyn for myndigheter og markedsaktører.

Last ned og les rapporten her »

Bak lukkede dører? Eller i åpne rom?

Demokratiske normer for politisk rekruttering Problemstillingene som reises i denne pamfletten griper til roten av det norske demokratiet. Hva betyr nominasjonsprosessene for folkestyret? Hvilke hensyn må veies mot hverandre ved eventuelle omlegginger av nominasjonsprosedyrene? Hvordan kan vi stimulere til økt politisk deltakelse og påvirkning?

Last ned og les rapporten her »

Dersom klima var førsteprioritet

I denne pamfletten presenteres flere forhold og tiltak som kan gi en miljøgevinst, men som også er bra for offentlige finanser, samfunnsøkonomien og velferden. Disse inkluderer bl.a. avskaffelse av taxfree-ordningen, urbanisering av bosettingen, reduksjoner i jordbrukssubsidier og markedsøkonomiske løsninger for køprising.

Last ned og les rapporten her »

Konkurransepolitikk under en rødgrønn regjering

Hvorfor er konkurransepolitikken viktig, og hva vil Regjeringen med den? Hvilken rolle spiller skiftende regjeringer? Hvilke interesser gjør seg gjeldende? Er området for konkurransepolitikken for snevert? Dette er spørsmål Nils Ola Widme ser nærmere på i denne analysen av de siste årenes konkurransepolitikk.

Last ned og les rapporten her »

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar

Hvilket samfunnsansvar har bedrifter? I denne pamfletten gir de politiske ungdomsorganisasjonene sitt syn på spørsmålet.

Last ned og les rapporten her »

Region søker oppgaver

I denne rapporten presenterer professorene Rattsø og Sørensen sin ”motmelding” til Regjeringens forslag om å la folkevalgte regioner avløse dagens fylkeskommuner.

Last ned og les rapporten her »

Jordbrukspolitikken – moden for reform

I denne rapporten presenterer Aanesland og Holm jordbrukspolitikken og utfordringene i en globalisert økonomi.

Last ned og les rapporten her »

Store planer – sørgelige resultater

Denne kronikken skisserer hovedelementene i en ”politisk retrett” fra markedet for å skape grunnlag før økt vekst.

Last ned og les rapporten her »

Det overadministrerte Norge

Det politiske systemet og forvaltningen i Norge preges i stadig større grad av ineffektivitet, beslutningsvegring og svarteperspill. Systemutfordringer møtes ved å gjøre mer av det samme – etablere nye formelle strukturer på toppen av, under, eller på siden av dem vi hadde fra før.

Last ned og les rapporten her »

Globalisering og demokrati

Essayet gjennomgår nyere forskning og litteratur om sammenhengen mellom økonomisk globalisering og demokratiutvikling.

Last ned og les rapporten her »