Notater

Nr. 7 2011: Den nordiske modellen

Samfunnssystemet i Norge og våre nordiske naboland – det som omtales som ”den nordiske modellen” – har de senere år fått en del oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Nøyaktig hva modellen, enten den kalles norsk, nordisk eller skandinavisk, egentlig består av, og hva som gjør den såpass vellykket, er imidlertid ofte uklart, spesielt i den politiske debatten. I dette notatet presenteres noen av de positive og negative sidene ved modellen og vi vil forsøke å gi noen forklaringer på dens suksess og hvilke utfordringer den står overfor.

Last ned og les notatet her »

Nr.6 2011: Skattefradrag for tjenester i hjemmet

Dette notatet viser de positive erfaringene med skattefradrag for tjenester i hjemmet i Sverige, og argumenterer for hvorfor det er en god idé å innføre en lignende ordning i Norge. Blant fordelene er at ordningen kan flytte svart arbeid til den regulerte økonomien, øke sysselsettingen, og særlig skape jobbmuligheter for de som ofte er utenfor arbeidslivet, samt gi bedre vilkår for å kombinere familie- og arbeidsliv.

Last ned og les notatet her »

Nr. 5 2011: 10 år med handlingsregelen: Etterleves dens intensjoner?

Handlingsregelens intensjoner, å styrke vekstevnen i økonomien, er i liten grad blitt etterlevd av Stoltenberg II-regjeringen. Er det fornuftig å stramme inn på oljepengebruken fremover? Vil det gjøre oss bedre rustet til å bære de kommende utfordringer fra eldrebølgen?

Last ned og les notatet her »

Nr. 4 2011: Privat eiendomsrett og de fattigste

International Property Rights Index er den mest omfattende sammenstillingen av forskjellige lands private eiendomsrettigheter. Rapporten viser at de fleste utviklingsland har svake eiendomsrettigheter, som ofte ikke gjelder for alle innbyggerne i landet – og da spesielt ikke for de fattigste. Dette notatet gir en oversikt over rapporten og økonomen Hernando de Sotos ideer og arbeid for styrkede rettigheter.

Last ned og les notatet her »

Nr. 3 2011: Liberal feminisme

Det er mange og sterke følelser knyttet til begrepet ”feminisme”. Noen tenker umiddelbart og med stolthet på 70- tallets kvinnekamp, mens flere i den yngre generasjonen mener kampen for likestilling er en foreldet kamp. I Norge har feminisme gjerne vært forbundet […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 2 2011: Lærdommer fra finanskrisen

I kjølvannet av finanskrisen nedsatte Finansdepartementet et utvalg for å drøfte finanskrisens årsaker, vurdere virkningen av de krisetiltak som ble iverksatt, samt se på hvilke lærdommer som kan trekkes om finanssystemets virkemåte for å unngå nye kriser i framtiden. Blant […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 1 2011: Den norske bistands- og utviklingspolitikken

Norge er ett av få land som gir mer enn én prosent av bruttonasjonalinntekten til utviklingsformål. Dette notatet forsøker å se på hvordan bistandssektoren og -aktørene i Norge fungerer i forhold til hverandre. Det er grunn til å stille spørsmål ved om […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 17 2010: Integrering og utdanning

En god indikator for hvorvidt innvandrernes integrasjon er vellykket eller ei, er i hvor stor grad innvandrere tar utdanning. Det kan virke som om kulturell eller etnisk bakgrunn vektlegges sterkest i integreringsdebatter, men det som betyr mest for elevenes integrering […]

Last ned og les notatet her »

Nr.16 2010: De norske menneskerettighetsdialogene

Norge satser på dialog med regimer som bryter menneskerettighetene. Det har delvis støtte i befolkningen, som er villig til å la klar tale om menneskerettigheter gå foran norske økonomiske interesser. Men hvordan fungerer menneskerettighetsdialogene? Gir de resultater, eller fungerer de […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 15 2010: Innvandrerne i arbeidsmarkedet

Deltakelse i arbeidslivet er en svært relevant indikator på hvorvidt innvandreres integrering er vellykket eller ikke. Deltakelse er viktig i seg selv, for selvhjulpenhet og livskvalitet, men også fordi prestasjonen i arbeidslivet indikerer hvorvidt det går bra på områder som […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 14 2010: En ny kurs for Obama

De siste månedene har markert en ny fase for Obama-administrasjonen. Dystre tall for den amerikanske ledigheten og svakere vekst enn forventet har gradvis svekket troen på innhenting av økonomien og dermed oppslutningen om den økonomiske politikken som er blitt ført […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 13 2010: Storbritannia etter valget

Årets valg i Storbritannia førte til den første koalisjonsregjeringen i landet på 65 år. Det konservative partiet og liberaldemokratene har gått sammen om omfattende reformer av landets skole-, velferds- og politiske system, samtidig som de skal ta kraftige grep om […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 12 2010: Likhet eller frihet? En kritikk av The Spirit Level

Et av skillene mellom den politiske høyre- og venstresiden dreier seg om hva man vektlegger mest: Likhet eller frihet? På den ene siden er de fleste for å ”ta fra de rike og gi til de fattige”. På den andre […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 11 2010: Staten, markedet og det sivile samfunn

Ikke bare i Norge, men i de fleste utviklede og velstående land, har offentlig sektor vokst over lang tid. I Norge er offentlig sektor landets største arbeidsgiver, landets største investor, landets største eier og landets største finansielle sparer. Den offentlige […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 10 2010: Kapitalismen etter finanskrisen

Finanskrisen har avdekket mangler ved dagens økonomiske system. Hva slags kapitalisme var det som ledet opp til krisen, og hva slags kapitalisme ser vi for oss etter krisen? Det er nødvendig å stille en diagnose på dagens kapitalisme for eventuelt […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 9 2010: Et forsvar for kapitalismen

Kapitalismens store seier er dens resultater: Aldri før har et flertall i verden kunnet si at de lever i frihet, og at de hverken er fattige, sultne eller analfabeter. Vi utdanner oss mer, har bedre helse og lever lenger enn […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 8 2010: Truer innvandringen velferdsstaten?

Vi hører stadig at innvandringen truer velferdsstaten. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet frykter at innvandringen om noen år kan «slå kraftig tilbake i form av økte utgifter for velferdsstaten.» Å skyve innvandrerne foran seg på denne måten er feigt. I tillegg er […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 7 2010: Myten om det brutaliserte arbeidslivet

Oppfatningen av at arbeidslivet generelt har gjennomgått en «brutalisering» synes å ha etablert seg det siste tiåret. Samtidig er norske arbeidstagere minst like fornøyd med sitt arbeid som tidligere. Hva man betrakter som en brutalisering vil nødvendigvis være et tolkningsspørsmål. […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 6 2010: Nordmenns holdning til menneskerettighetene

Civita har gjennomført en undersøkelse om nordmenns holdninger til menneskerettighetene. Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge nordmenns holdninger til menneskerettighetene generelt, samt å gi et innblikk i holdninger til utvalgte problemstillinger innenfor norsk menneskerettighetspolitikk. Ved å spørre både om […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 5 2010: Innvandring og eiendom

Innvandrerne eier i stadig større grad sitt eget hjem, og hjemmene deres er plassert mer spredt og i mer varierte områder enn i andre land. Det er positivt, for eierskap og variert bebyggelse har gunstige ringvirkninger, som vil gjøre integreringen […]

Last ned og les notatet her »