Notater

Nr.11 2012: Multikulturalisme og liberale verdier

Multikulturalisme er et vanskelig begrep som det er mye uklarhet rundt. Dette notatet er et forsøk på en liberal tilnærming til begrepet. Notatet er et forsøk på å trekke opp noen liberale linjer og ideer med tanke på utviklingen av et mer flerkulturelt samfunn og gir en liberal kritikk av multikulturalismen som ideologi.

Last ned og les notatet her »

Nr.10 2012: Midlertidig ansettelsesavtaler

Fungerer loven, og er den hensiktsmessig regulering av arbeidslivet? Er den til dels opphetete debatten mer et resultat av prestisjekamp mellom partene i arbeidslivet over et ”oppgitt tema” enn av tvingende realiteter? Dette notatet er en presentasjon og gjennomgang av reglene om midlertidig ansettelsesavtaler i medhold av arbeidsmiljøloven § 14-9, samt et forslag til endring av reglene.

Last ned og les notatet her »

Nr. 9 2012: RIKSREVISJONEN – vaktbikkje uten bånd?

Har riksrevisjonen blitt for mektig, og tiltatt seg roller og oppgaver som kritiker som ikke er i tråd med sine lovgivningsmessige hjemler? Den eneste etaten som ikke selv blir revidert og kontrollert av Riksrevisjonen, synes å være Riksrevisjonen selv. Dette notatet er en gjennomgang av noen aspekter ved Riksrevisjonens rolle og betydning i norsk offentlig styring. Last ned og les notatet her.

Last ned og les notatet her »

Nr. 8 2012: Fremskrittspartiet: Hakkekylling eller medieyndling?

Dette notatet undersøker pressens dekning av Fremskrittspartiet og sammenligner den med dekningen av Arbeiderpartiet og Høyre. Utgangspunktet for analysen er påstanden om at Fremskrittspartiet får mer negativ behandling i rikspressen enn de andre partiene får.

Last ned og les notatet her »

Nr. 7 2012: Alle skal med – om innflytelse på arbeidstakersiden

Det er liten tvil om at fagbevegelsen er en maktfaktor i det norske samfunnet. Den er også en politisk aktør med stor innflytelse på samfunnsutviklingen. I dette notatet har vi valgt å fokusere på den delen av fagbevegelsen som er utenfor LO, for å kaste lys over problemstillingene knyttet til det tette samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og LO.

Last ned og les notatet her »

Nr. 6 2012: Uføretrygd

Uføretrygd er en av folketrygdens viktigste ordninger. Det er et velferdsgode som brukes av mange, og som koster staten og skattebetalerne mye penger. Dette notatet har som mål å belyse hvordan uføretrygden er utformet, hvor stort omfang den har, og hva som kan være årsakene til at et høyt og voksende antall personer er uføretrygdet.

Last ned og les notatet her »

Nr. 5 2012: Politisk TV-reklame

Politisk TV-reklame er forbudt i Norge. Forbudet har flere ganger vært oppe til behandling i Stortinget og rettsvesenet. Selv om sakene har endt med ulike utfall, er forbudet ennå ikke opphevet. Dette notatet redegjør for de sentrale argumentene som har vært fremført for å opprettholde forbudet og drøfter hva vi kan forvente oss hvis forbudet mot politisk fjernsynsreklame oppheves.

Last ned og les notatet her »

Nr. 4 2012: Om behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgssektoren er viktig for samfunnet. Dersom fremtidens helse- og omsorgsektor skal kunne tilby gode helsetjenester som lar seg bemanne og finansiere, må sektoren organiseres på en annen måte enn i dag. Dette notatet ser på hvordan sektoren er bemannet i dag og hvordan arbeidskraften kan utnyttes bedre gjennom en annen organisering av arbeidstiden.

Last ned og les notatet her »

Nr. 3 2012: Arbeidstid i Arbeidsmiljøloven

Dette notatet tar for seg regelverket for tillat arbeidstid og lovlige unntak. Det viser sentrale fagforeningers unike unntaksadgang og gjør noen maktbalansebetraktninger i denne sammenheng. Notatet gjør rede for gjeldende rett på deler av arbeidstidsområdet, med fokus på omfanget av de unntak som i dag gjøres fra lovens ordinærbestemmelser om planlagt arbeidstid. Det presenterer også noen løsningsforslag som kan bidra til å gjøre loven mer tilpasset dagens samfunn. Last ned og les notatet her.

Last ned og les notatet her »

Nr. 2 2012: Velferdsutfordringen

Hvis den historiske utviklingen i kvaliteten på velferdstjenestene fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer – både finansielt og bemanningsmessig. Legger man til grunn en kvalitetsvekst i offentlig sektor på linje med den historiske utviklingen, vil velferdsstaten stå overfor et finansielt inndekningsbehov i 2060 på vel 19 prosent av BNP for Fastlands-Norge, anslagsvis 390 mrd. 2012-kroner. Offentlig bemanningsbehov vil også stige markant fremover. Dette notatet tar for seg velferdsstatens utfordringer de neste femti årene.

Last ned og les notatet her »

Nr.1 2012: Rettssikkerhet, stat og næringsliv

De utviklingstrekkene man ser innenfor forvaltningens stadig større myndighet til å foreta inngrep overfor næringslivet og dets aktører, er bekymringsverdige. Man underlegger stadig flere forvaltningsorganer stadig større myndighet til å foreta stadig mer inngripende handlinger. Dette notatet omhandler rettssikkerhetsbegrepet på næringslivets område. Notatet fremmer også to forslag; å innføre en ny lov og å endre Grunnloven.

Last ned og les notatet her »

Nr. 15 2011: Rus og vold

Rossow og Nordströms SIRUS-rapport om skjenketider og vold har fått en del oppmerksomhet. Rapporten sier at en endring i skjenketid på én time vil medføre en endring i vold på 17 prosent. Dette notatet kritiserer metodebruken i rapporten, og gir et innblikk i en del av forskningssosiologien som sjeldent belyses: hvordan forskere publiserer sine resultat – og hvordan publiseringsprosessene kan lede til at funnene overdrives.

Last ned og les notatet her »

Nr.14 2011: Datalagringsdirektivet – historie, status og utfordringer

I Norge bør man ta inn over seg kritikken og problemene ved datalagringsdirektivet når man innfører den nasjonale lovgivningen. Dette notatet gir en kort innføring i innholdet i selve datalagringsdirektivet, direktivets historie og kommer med forslag til hva de norske myndigheter bør ta hensyn til i det videre arbeidet med forskrifter og praktisk implementering av DLD.

Last ned og les notatet her »

Nr.13 2011: Refleksjon over Stoltenberg II-regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2012

Dagens system for offentlig velferd står overfor store utfordringer. Ønsker man også i fremtiden en robust velferdsstat som leverer tjenester av høy kvalitet, er det helt nødvendig at det gjennomføres større reformer for å styrke velferdsstatens fremtidige bæreevne. Dette notatet gir noen refleksjoner over Stoltenberg II-regjeringens budsjettforslag for 2012 og argumenter som har vært fremmet i debatten etter at det ble presentert, med fokus på vekstevnen til økonomien, skatteendringer og de makroøkonomiske virkninger.

Last ned og les notatet her »

Nr.12 2011: Kina i Afrika: en introduksjon

Kina er i løpet av det siste tiåret blitt en fremtredende global aktør. Spesielt diskuteres Kinas voksende engasjement i Afrika. Her utfordrer kinesiske prosjekter og selskaper det man lenge har sett som et tilnærmet vestlig bistandsmonopol, basert på andre verdier og målsettinger. Dette notatet tar for seg ulike aspekter ved Kinas engasjement i Afrika, med fokus på fire sentrale spørsmål: Hvordan har samarbeidet mellom Kina og Afrika utviklet seg? Hva består samarbeidet i? Hvorfor er det så kontroversielt? Og hvor går veien videre?

Last ned og les notatet her »

Nr. 11 2011: Drømmen som brast

«Uansett hvilket perspektiv man inntar, kan man i det minste enes om én ting. Den økonomiske modellen som har rådet i USA har spilt fallitt. Det man trodde var genuin velstand var i stor grad en illusjon. Det man så som framskritt var på mange måter en drøm som ikke gikk i oppfyllelse. Drømmen viste seg isteden å være et amerikansk mareritt. Og marerittet er langt fra over,» skriver økonomisk historiker i Civita, Marius Gustavson, i dette notatet. Notatet tar for seg og setter krisen inn i et større historisk perspektiv – med vekt på erfaringene til den amerikanske middelklassen.

Last ned og les notatet her »

Nr. 10 2011: Urbanitet og partioppslutning

Norge blir stadig mer sentralisert og urbanisert. Vi bor i større grad i eller nær byer, og byene blir større og mer mangfoldige. Spesielt regionene rundt de største byene vokser nokså kraftig. Hva har dette å si for de politiske partienes oppslutning? Hvilke partier – og hvilken politikk – vil tjene og tape dersom sentraliseringen og urbaniseringen fortsetter, slik det ser ut til at den vil gjøre? Dette notatet forsøker å indikere noen svar på disse spørsmålene, ved å se på sammenhengen mellom sentralisering og urbanisering på den ene siden, og velgernes stemmegivning på den annen.

Last ned og les notatet her »

Nr. 9 2011: Hva styrer stemmegivningen til aktive kristne?

Hvem er de aktive kristne velgerne? Hvilke vurderinger legger de til grunn for valget mellom hvilke politiske partier de vil gi sin stemme til? Dette notatet undersøker hva som rører seg av vurderinger bak aktive kristne velgeres stemmegivning, og om disse velgerne er mer idéstyrte enn saksstyrte i sine partivalg.

Last ned og les notatet her »

Nr. 8 2011: Islamisering av Norge?

Det har de siste årene vært debatter i Norge om hvorvidt landet gjennomgår en islamisering. Hvis man ønsker en presis debatt om dette, må man ha en klar idé om hva islamisering er, skriver professor i religionshistorie Torkel Brekke.

Last ned og les notatet her »

Nr. 7 2011: Den nordiske modellen

Samfunnssystemet i Norge og våre nordiske naboland – det som omtales som ”den nordiske modellen” – har de senere år fått en del oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Nøyaktig hva modellen, enten den kalles norsk, nordisk eller skandinavisk, egentlig består av, og hva som gjør den såpass vellykket, er imidlertid ofte uklart, spesielt i den politiske debatten. I dette notatet presenteres noen av de positive og negative sidene ved modellen og vi vil forsøke å gi noen forklaringer på dens suksess og hvilke utfordringer den står overfor.

Last ned og les notatet her »