Notater

Nr.10 2013: Forskningspolitikk: Sektorprinsippets utfordringer og muligheter

Norge har et rimelig velfungerende forskningssystem, men det er punkter hvor dette systemet kan og bør forbedres. Vi trenger bedre samordning og koordinering av forskningsinnsatsen på politisk nivå, og vi trenger en politisk styring av forskning som møter de utfordringene, men også de mulighetene, som ligger i sektorprinsippet.

Last ned og les notatet her »

Nr.9 2013: Carema, mediene og skandalen som ikke var noen skandale

I Sverige eksploderte den såkalte Carema-skandalen høsten 2011. Dette notatet redegjør for påstandene, mytene og fakta i den mye omtalte saken. Notatet vil vise hvordan ”skandalen” oppsto, og hvor feilaktig mediebildet var. Last ned og les notatet her.

Last ned og les notatet her »

Nr. 8 2013: UTE AV SYNE, UTE AV SINN – En liberal kritikk av norsk prostitusjonslovgivning

Den norske prostitusjonslovgivningen ser ut til å ramme de prostituerte mer enn noen andre. Samtidig har vi en debatt som i stor grad foregår over hodet på de den angår. Sexarbeidernes og faginstansenes syn oppleves som lite velkomne i en debatt som domineres av politikere og interessegruppers gode intensjoner. Dette notatet er en liberal kritikk av norsk prostitusjonslovgivning.

Last ned og les notatet her »

Nr.7 2013: Helsefinansiering i Nederland

Mens Norge har et tilnærmet heloffentlig system, der markedslignende mekanismer i begrenset grad anvendes for å fremme effektivitet, har Nederland gått mye lenger i retning styrt konkurranse. Dette notatet gjennomgår den nederlandske ordningen: bakgrunnen, hva den inneholder, hvilke resultater den har gitt og om den har noen relevans for norsk helsepolitikk.

Last ned og les notatet her »

Nr.6 2013: FREMTIDENS ELDRE: Lever lenger – jobber mer – bor hjemme

Det er behov for nytenkning innen både arbeidslivet og omsorgssektoren. Dette Civita-notatet presenterer tiltak for å få flere eldre i arbeid, flere til å bo hjemme lenger, og en bedre eldreomsorg.

Last ned og les notatet her »

Nr.5 2013: Ulikhet i USA

Forskjellene øker i USA. Den økonomiske krisen har forsterket indre motsetninger og tydeliggjort forskjeller i muligheter og inntekter. Er det en motsetning mellom økonomisk skaperkraft og offentlig velferd? Skal det mye til for å få orden i statsfinansene? Og hva med det overordnede målet for den økonomiske politikken? Last ned notatet her.

Last ned og les notatet her »

Nr.4 2013: Korrupsjon og norsk næringsliv

Dette notatet tar for seg korrupsjon i utenlandsinvesteringer og noen essensielle spørsmål rundt korrupsjons-debatten i Norge: Er norske investorer mindre korrupte enn andre investorer i utenlandsinvesteringer? Hvorfor blir ikke Norge rangert som verdens minst korrupte land? Hva kan bli bedre?

Last ned og les notatet her »

Nr. 3 2013: Ikke-bærekraftig velferdsstat: Behov for reformer

«Det er et stort reformbehov for å gjøre velferdsstaten bærekraftig. Hovedbudskapet i regjeringens Perspektivmelding bygger på urealistiske forutsetninger. Dette notatet viser at underskuddet årlig kan bli over 600 mrd. 2013-kroner i 2060 ved videreføring av den historiske kvalitetsøkningen i offentlige tjenester og redusert arbeidsinnsats».

Last ned og les notatet her »

Nr. 2 2013: De rikes skatt og bidrag til samfunnet

For velferdsstaten er alle skattekroner like. Personlig skatt forteller ikke hele sannheten om en persons skattebidrag. Derfor er det ikke et problem om vi får et fåtall velstående personer som ikke betaler personlig skatt, dersom formuesskatten fjernes. De betaler skatten sin på andre måter. Hvor stort er skattebidraget fra de rikeste, og hva bidrar velstående personer med til samfunnet, dersom formuesskatten avvikles? Disse spørsmålene blir analysert i dette notatet.

Last ned og les notatet her »

Nr.1 2013: Den konservative utfordring

Presidentvalgene i USA i 2008 og 2012 viser at den politiske betydningen som hvite amerikanere har hatt, svekkes. Det gir store utfordringer for det republikanske partiet. Dette notatet analyserer valget i 2012 basert på exit-polls, som viser at det republikanske partiet har liten velgerappell hos viktige velgergrupper i USA.

Last ned og les notatet her »

Nr. 21 2012: Forbud og påbud

Spiller det noen rolle hvem som har flertall på Stortinget eller hvilke partier som sitter i regjering når det gjelder å foreslå å innføre eller å fjerne forbud eller påbud? Og hvor mange forbud og påbud blir egentlig foreslått og vedtatt hvert år? Last ned og les Civita-notatet her.

Last ned og les notatet her »

Nr. 20 2012: Hvilke arbeidsinnvandrere vil vi ha?

1. januar 2013 innføres vikarbyrådirektivet i Norge. I utgangspunktet innebærer vikarbyrådirektivet en stor forbedring av arbeidsvilkårene for europeisk arbeidskraft. Direktivet anerkjenner vikarbyråene som arbeidsgivere og stadfester prinsippet om likelønn. Dette notatet tar for seg konsekvensene ved innføring av vikarbyrådirektivet for de bransjene som benytter vikarbyråer som særlig rekrutterer arbeidsinnvandrere.

Last ned og les notatet her »

Nr. 19 2012: Menneskerettigheter og Grunnloven

Grunnloven er altfor viktig til at den bør brukes som en reklamebrosjyre for sitt eget jubileum. Dette notatet inneholder en gjennomgang og presentasjon av hva ”internasjonale menneskerettigheter” er, før det ser på hva rapporten fra Menneskerettighetsutvalget går ut på.

Last ned og les notatet her »

Nr.18 2012: Dommen mot Anders Behring Breivik – Etter applausen

Etter terrordommen står vi tilbake like kloke. På mange måter synes det som om retten har hoppet over der gjerdet var lavest, og feid all tvil om tilregnelighet til side. Dommens overordnede spørsmål var om Breivik var tilregnelig eller ikke, og hva det nærmere bestemt betyr. Dette notatet drøfter på mer generell bakgrunn spørsmålene som var oppe i Breivik-saken om tilregnelighet, ansvar, tvil og skyld. Last ned og les notatet her.

Last ned og les notatet her »

Nr. 17 2012: Samvittighetsfrihet og fastlegers reservasjonsrett

I dette felles notatet fra tankesmiene Skaperkraft og Civita argumenteres det for fastlegers reservasjonsrett. Det gjør vi samtidig som vi anerkjenner at dette er svært vanskelige spørsmål. Notatet innledes med en grundig gjennomgang av aktuelle lover, forskrifter og tidligere uttalelser fra involverte instanser og deretter følger en drøfting av de etiske argumentene.

Last ned og les notatet her »

Nr. 16 2012: OPEN ACCESS: Allmenn tilgang til forskningsresultater

Den sentrale tanken i dette notatet er at Norge må styrke arbeidet for åpen tilgang til forskningsresultater finansiert av det offentlige. Man bør finne nye løsninger for finansiering av forsknings-publisering og sette tydelige mål for publisering av norsk forskning i […]

Last ned og les notatet her »

Nr. 15 2012: Helse og arbeid

Å øke arbeidsdeltakelsen i befolkningen er et viktig politisk mål. For å øke arbeidsdeltakelsen er det nødvendig å få flere som i dag mottar helserelaterte ytelser i arbeid. Dette notatet tar for seg noen av tiltakene for hvordan dette kan gjøres. Forskning på arbeidsintegrerende tiltak viser imidlertid at tiltak rettet mot ordinært arbeid har størst suksess i å få folk i arbeid. Tiltak som integrerer behandling av sykdom og arbeid i ordinære bedrifter har vist seg å være spesielt vellykkede. Denne typen tiltak bør det satses mer på i Norge.

Last ned og les notatet her »

Nr. 14 2012: Straffens begrep og begrunnelse i norsk rett – en kritikk

Norsk strafferett har en lang tradisjon for å begrunne straffen med prevensjon: individualprevensjon og allmennprevensjon. At en gjerningsmann skal møtes med gjengjeldelse har vært i diskreditt. Gjengjeldelse som straffebegrunnelse har vært slått i hartkorn med hevnen, og dermed med våre nedrigste motiver, motiver som en rettsstat skal søke å verne oss selv imot. Spørsmålet er imidlertid om det ikke er prevensjonstanken som har både rettsstatlige og moralske utfordringer, og om ikke gjengjeldelsesteoriene bedre både forklarer og begrunner hvorfor vi straffer.

Last ned og les notatet her »

Nr. 13 2012: Rasjonalitet og rettferdighet hos Kant og Rawls. Er John Rawls en kantianer?

Dette Civita-notatet er en gjengivelse av filosof og jurist i Civita Morten Kinander sin artikkel i Norsk filosofisk tidsskrift vol. 46, nr 3. Notatet er en analyse av Rawls’ syn på rasjonalitet i arven fra Kant, med fokus på forskjellene mellom det kategoriske imperativ og den opprinnelige posisjon.

Last ned og les notatet her »

Nr.12 2012: Om å rette baker for smed: Friskoler og Sveriges svake skoleresultater

Det hevdes at markedsinspirerte systemer i skolen har bidratt til større forskjeller og svakere resultater. Dette notatet er et tilsvar til kritikerne av det svenske systemet med friskoler og fritt skolevalg. Notatet utelukker ikke at det kan finnes negative eller betenkelige sider ved ordningen, men det er nok av andre faktorer som spiller inn, og som det vil bli redegjort for i notatet.

Last ned og les notatet her »