Hva er utbytte?

 

 

Et utbytte er en «betaling» til eierne av en bedrift for kapitalen de har investert i bedriften. En kapitalinntekt kan tilsvarende være en rente man får på et bankinnskudd eller en realisert gevinst man får på en investering.

Skatten på utbytte, kapitalinntekter og gevinster ble økt i 2016, og den nye måten å beregne den nye skattesatsen på er litt teknisk: For enkelhets skyld kan vi si at den i dag (2021) er på 31,68 prosent, men skattesatsen øker når inntektsskatten og selskapsskatten settes ned.

Norge har den fjerde høyeste utbyttebeskatningen i OECD, etter Irland, Danmark og Storbritannia (2021).

Norge skattlegger utbytte med en såkalt aksjonærmodell: «Aksjonærmodellen medfører at utbytte og gevinster etter fratrekk for et skjermingsfradrag er skattepliktig som alminnelig inntekt.»[1] Modellen ble revidert i forbindelse med skattereformen i 2005, da det ble besluttet å beskatte utbytte til aksjonærer for å unngå forskjellsbehandling mellom utenlandske og norske aksjonærer. I tillegg fungerer aksjonærmodellen slik at utbytter internt i en selskapsstruktur ikke beskattes før de tas ut på eiers hånd. Selskapsaksjonærer, dvs. et selskap som eier et annet selskap, omfattes ikke av aksjonærmodellen.

Aksjonærmodellen fungerer slik at overskudd beskattes i selskapene, mens utbytter til endelig, personlig aksjonær beskattes når midlene utbetales.

Marginalbeskatningen for eieren blir da 46,7 prosent. Den regnes ut slik: (1-0,22 x 31,68 %) + 22 % = 46,7 %. Først beregnes resultatet etter skatt med 22 prosent, og deretter multipliseres det med utbytteskattesatsen. Da fremkommer utbyttebeskatningen og selskapsskatten legges til for å få marginalbeskatningen før formuesskatt. Marginalbeskatningen for eiere er tilnærmet lik marginalbeskatningen for lønn, eksklusiv arbeidsgiveravgiften.

En som betaler utbytteskatt, har også rett til et såkalt skjermingsfradrag. Fradraget gjør at man slipper å betale utbytteskatt så lenge utbyttet ikke overstiger en risikofri rente. Politikerne valgte ordningen fordi det ikke skal være mindre lønnsomt å investere i en bedrift enn å plassere midlene i banken. I dag er den risikofrie renten svært lav fordi rentenivået er lavt, noe som betyr at skjermingsfradraget også blir mindre.

 

Teksten er skrevet av Mathilde Fasting og er sist oppdatert 19.4.2021.

Videre lesning:

Hva er profitt?

Noen må eie bedriftene, dersom ikke alt skal bli statlig

Utbytteforbud og koronakrisen

 

[1] https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/aksjonarmodellen/

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »