Hva er pragmatisme?

 

 

Pragmatisme (fra gresk pragma, ”handling”) er en politisk holdning primært basert på praktiske og materielle vurderinger, heller enn ideologiske, etiske, prinsipielle eller moralske premisser. I positiv forstand assosieres begrepet med gjennomføringskraft, å ta hensyn til konsekvensene et politisk vedtak får, og forholde seg til at man må få politisk flertall for det man ønsker å vedta. I negativ forstand kan begrepet assosieres med retningsløshet, manglende integritet og machiavellisk maktpolitikk der egeninteresser går først.

Den politiske pragmatismen har tangeringspunkter til en filosofisk retning med samme navn, med Charles Sanders Pierce og John Dewey som noen av de mest betydningsfulle tenkerne. Den filosofiske pragmatismen betegner i dag et slikt mangfold av retninger at det er vanskelig å finne noen annen fellesnevner enn at tenkningen er rettet mot praksis. Nærliggende begreper er også politisk realisme, særlig i utenrikspolitisk kontekst. Motstykket er utenrikspolitisk idealisme. Et kjent historisk eksempel på pragmatisme eller realisme i utenrikspolitikken er den amerikanske president Richard Nixons diplomatiske kontakt med Kina, på tross av at landene var ideologiske fiender.

Av de store ideologiene er konservatismen den som kan sies å være mest pragmatisk i sin tilnærming. Konservatismen ser på seg selv som en antiideologi ved å avvise tanken om en idealtilstand og ta utgangspunkt i konkrete realiteter fremfor ideer. Det er holdepunkter for å hevde at pragmatismen står sterkt i Norge i dag. Slagord som kunnskapsbasert politikk og gjennomføringskraft, som omfavnes av både høyre- og venstresiden, kan sies å være pragmatiske hedersbetegnelser.

 

Artikkelen er skrevet av Paul Joakim Sandøy og er sist oppdatert 8.10.18.

 

Videre lesning:

Statlig eierskap: Mellom fornuft og pragmatikk

Vi må ikke fire én tomme

Winston Churchills liberalisme

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »