Hva er forsvarspolitikk?

 

 

Forsvarspolitikk omfatter det politiske grunnlaget for innretning og drift av det militære forsvaret. Begrepet avgrenses oppad mot sikkerhetspolitikk, som dekker målsetningen for forsvaret i rammen av norske interesser sett opp mot andre stater og ikke-statlige utfordrere. Nedad begrenses forsvarspolitikken mot ansvaret for den løpende planlegging og drift av forsvaret innenfor de forsvarspolitisk fastlagte rammene. Dette ansvaret er tillagt forsvarssjefen.

Forsvarets oppgaver fastsettes av Stortinget. Oppgavene blir spesifisert på et overordnet, generelt plan i langtidsproposisjonene om forsvaret, og gjentas i de årlige budsjettdokumentene. Formuleringene har ikke blitt vesentlig endret siden den kalde krigen, selv om deltagelse i internasjonale operasjoner har fått en tydeligere plass. Hovedoppgaven, den som ifølge dokumentene også skal være dimensjonerende for forsvaret, er å opprettholde kapasitet og nødvendig beredskap for å møte alvorlige sikkerhetspolitiske kriser eller militære trusler og angrep på landet. Ettersom hovedoppgaven ikke utfordres i fredstid, vil det sjelden foreligge direkte, slående hendelser som informerer opinionen og det politiske miljø om hvor godt eller mangelfullt forsvaret faktisk er.

 

Artikkelen er skrevet av Nils Holme og er sist oppdatert 27.6.18.

 

Videre lesning:

Vil regjeringens langtidsplan styrke Forsvaret?

Forsvarspolitikken ved et veiskille

Norsk forsvarsevne – en varslet avvikling

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »