Hva er desentralisering?

 

Desentralisering, det vil si å flytte politiske avgjørelser ned på lavere nivåer, for eksempel fra sentrale myndigheter til kommunene, eller fra kommunene til individer, vil kunne redusere noen av problemene politisk styring kan lede til. I EU er det for eksempel et subsidiaritetsprinsipp, som betyr at avgjørelser skal tas på det lavest mulige nivået. EU skal kun ta beslutninger der det løser problemene mer effektivt enn beslutninger tatt på et lavere nivå.

Desentralisering gir flere valg, kan gi bedre avgjørelser og innebærer ikke minst en viktig læringsprosess, ved at den som merker hvor skoen trykker, har makt til å ta den av seg, og ved at det blir flere alternative erfaringer å lære av.

Desentralisering gir konkurranse mellom alternativer. Hvis sentrale myndigheter bestemmer hvordan kulturpolitikken skal organiseres i kommunene A, B og C, må alle befolkningen ta til takke med det tilbudet de får. Hvis hver av kommunene selv fikk velge, ville en misfornøyd teatergåer i det minste kunne reise til en annen kommune.

Konkurransen fører også til effektivisering, dvs. at man bruker ressursene sine på en bedre måte, og får mer av hver krone eller hver arbeider. Med desentralisering vil skatteinntektene til en dårlig kommune falle, og flyttes til en bedre kommune. Slik får kommunene incentiver til å gjøre det bedre. Akkurat som konkurranse reduserer ineffektivitet i markedet, vil konkurranse være et effektivt virkemiddel i demokratiet.

Av og til vil desentralisering bety privatisering, ved at offentlig ansvar blir gjort til privat ansvar. Med dette mener vi ikke bare privatisering til selskaper – enda viktigere er det at man overfører makt til individene.

Graden av desentralisering må veies opp mot faren for at samme oppgaver gjøres flere steder, noe som kan skape ineffektivitet. Det kan også være andre negative effekter ved økt konkurranse, for eksempel et for sterkt fokus på priskonkurranse heller enn konkurranse på kvalitet. Til slutt åpner selvsagt privatisering og desentralisering for markedssvikt. Den optimale løsningen blir en avveining mellom markedssvikt og styringssvikt.

 

 

Innlegget er skrevet av Marius Doksheim og er sist oppdatert 5.5.2021. 

Videre lesning:

SVIKT! En introduksjon til public choice

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »