Frihet fra villkårlig makt

At Norden kan fremheves som et republikansk stjerneeksempel er oppsiktsvekkende og illustrerer hvor blind teorien om republikanisme er for de forskjellige formene for statsmakt.

Det er en stor forskjell på staten i egenskap av å være lovgiver med presise og klare kriterier som alle kan forholde seg til, og den forvaltningsutøvelsen som skjer i de nordiske velferdsstatene. Skinners teori ser ikke ut til å skille klart nok mellom disse formene når den poengterer at en sterk velferdsstat er en nødvendig betingelse for frihet.Er det noe som har begrenset vilkårlighet i norsk forvaltning, så er det nettopp de krav EØS-avtalen stiller til adgangen til å delegere mye makt til forvaltningen.

Det er ikke meningen her å argumentere mot velferdsstaten, men det er på det rene at velferdsstaten forutsetter en sterk forvaltningsmakt med vide skjønnsfullmakter til å ta beslutninger, visstnok på vegne av fellesskapet. Denne skjønnsutøvelsen vil med nødvendighet innimellom ha et ganske vilkårlig preg, siden dens eksistens har sprunget ut av avveiningen mellom rettssikkerhet og sosial effektivitet. Debattene om fullmaktslovene viser oss at det var den borgerlige side som insisterte på rettssikkerhet i møte med sosialdemokratenes insisterende effektivitetsideologi.

Les Morten Kinanders innlegg på Minerva

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »