Et prinsipielt nei til kvotering

På et fullsatt lunsjmøte i dag presenterte Maria Ludvigsson CIVITA-rapporten «Like rettigheter er alltid rett!», et prinsipielt oppgjør med kvotering som virkemiddel.


Ingen behøver å overbevise meg om at det er for få kvinner i besluttende organer, men kvotering er et forsøk på å rette opp en urett med en annen. Den norske debatten har i alt for stor grad vært preget av statistikk, ikke av hvilke holdninger som bør prege politiske veivalg.


Med disse ordene innledet Maria Ludvigsson i dag sin presentasjon av den nye CIVITA-rapporten. I rapporten går hun gjennom argumentene for og i mot kjønnskvoterng og analyserer dem ut fra sitt liberale. politiske ståsted.


Maria Ludvigssons konklusjon er at det fremste kravet om kvotering baserer seg på gruppe-tenkning, i stedet for å ta det enkelte individ som utgangspunkt: Selvsagt låter det sympatisk at det skal være lik representasjon fra begge kjønn og denne målsetting kan vi alle være for, men prinsipielt er det ikke riktig å kvotere en gruppe foran en annen.


I sin innledning pekte også forfattteren på at den norske debatten i for stor grad er preget av ønske om kompromisser, om søken etter konsensus. Hun sa at det av og til er viktig å ta et skritt tilbake, tenke seg om og utfordre vanetenkning.


I ordskiftet om kjønnskvitering har det på tvers av de politiske blokker festet seg et inntrykk av at det ikke er mulig å nå fram til mer likhet mellom kjønnene uten å ty til kvotering. I CIVITA-rapporten utfordrer Maria Ludvigsson dette argumentet og understreket at et demokrati er avhengig av brytninger mellom ulike synspunkter.


«Like rettigheter er alltid rett!» er den femte rapporten fra CIVITA. I tiligere rapporter har vi behandlet pensjonsreform, utviklingenen i Kina, friskoler og forslaget til ny offentlighetslov.


 


 


Flere artikler om CIVITA rapporten og lunsjseminaret:


Kvotering er urettferdig – skrevet av journalist Anita Myklemyr i Ukeavisen Ledelse


Retter en urett med en annen – skrevet av rådgiver Nina Solli i NHO.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »