Etikk og politikk


Av Lars Fr. H. Svendsen, professor i filosofi, Universitetet i Bergen og Civita

 

I et svarinnlegg i DN 10. juli til min kronikk 7. juli argumenterer Eskil Skjeldal for at den liberale analysen av frihet er utilstrekkelig fordi den ikke ivaretar alle relevante etiske hensyn. I en viss forstand er dette opplagt korrekt, men samtidig plasserer Skjeldal seg på siden av debatten.

Liberalismen er ikke en komplett teori om frihet, bare om dens politiske aspekter. Det liberale frihetsbegrepet angir politikkens og rettens grenser, ikke etikkens. Samtidig insisterer liberalismen på nødvendigheten av å skjelne mellom disse grensene. Rettens grenser bør være videre enn moralens. Det innebærer at vi har en lovlig adgang til å utføre en rekke umoralske handlinger, men handlingene er like fullt umoralske. Derfor kan man med god grunn fordømme en rekke handlinger moralsk uten at man av den grunn mener at de bør forbys.

Derav følger også at den politiske analysen av frihet må suppleres med en etisk, og dette er praktisk talt alle sentrale tenkere i den liberale tradisjonen fullstendig innforstått med. Derfor har også mange av dem utviklet egne etiske teorier om normative krav som ikke er, og heller ikke bør være, gjenstand for rettslig regulering.

Skjeldal konkluderer med at legaliseringsdebatten ”ikke bare er en diskusjon om forbud”, men det er akkurat det den er. Selvfølgelig finnes det også andre viktige debatter, blant annet om hvilket moralsk ansvar vi har for oss selv og hverandre, men legaliseringsdebatten handler ene og alene om rettens og politikkens grenser.

 

Innlegget er på trykk i Dagens Næringsliv 14.7.12.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »