Kvotering er problematisk

Av Eirik Løkke, Civita

I BT hevder Gina Barstad og Marthe Hammer (SV) at kvotering har vært en viktig årsaksforklaring til den økte kvinneandelen. Det kan de ha rett i, men det er viktig å være presis med hensyn til hva man mener med kvotering.

Det er korrekt at partiene har vektlagt kjønnsrepresentativitet, noen partier mer enn andre, og det kan vi gjerne karakterisere som uformell kvotering.

Derimot har Norge ikke innført en formell lovpålagt ordning slik vi har gjort i næringslivet. At partiene som en del av det sivile samfunn, praktiserer ulike ordninger med hensyn til uformell kvotering, er mindre problematisk. Min advarsel retter seg mot å innføre en lovpålagt bestemmelse, slik kommunalminster Liv Signe Navarsete har tatt til ordet for, og gjentar i BT 25. juli.

Hammer og Barstad støtter ideen om kjønnskvotering på partienes lister og argumenterer med at siden menn er uformelt kvotert, er en formell kvotering av kvinner et viktig mottiltak. En slik argumentasjon er farlig, og baserer seg på en problematisk forståelse av demokrati. Særlig undervurderer Hammer og Barstad betydningen av de formelle sidene ved demokratiet, som blant annet sikrer velgerne retten til å bestemme hvilke egenskaper de ønsker å stemme på ved valg.

Formell kvotering vil naturligvis sikre større representasjon basert på gitte egenskaper, men hvorfor nøye seg bare med kjønn? Hva med alder, yrkesbakgrunn, utdanning eller politiske synspunkt? Representasjon er viktig, men velgernes demokratiske rettigheter bør veie tyngre.

 

Innlegget stod på trykk i Bergens Tidende 1. august 2013.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »