HISTORIE: Tiltrengt borgerlig blikkTiltrengt borgerlig blikk
Av Mathilde Fasting, Eirik Vatnøy og Marius Doksheim, Civita.
 

Finn Olstad har i Aftenposten 25. mars noen innvendinger til vår bok Den norske velferden.
 
Vi har skrevet en bok om velferdsstatens historie, som særlig fokuserer på de borgerlige partiene og politikernes betydning. Olstad mener vi burde skrevet en annen bok og bl.a. skrevet mer om Arbeiderpartiets historie. Men dette har ikke vært vårt prosjekt, bl.a. fordi vi mener at denne delen av historien er godt dekket fra før, bl.a. av Olstads egne verker.
 
Ingen vil anklage Olstad for å anlegge et borgelig perspektiv i sine bøker. Likevel skriver han i sin siste bok at ”velferdsstaten har vært Det norske Arbeiderpartis kanskje viktigste politiske argument”. Han påpeker også at det er ”problematisk å fremstille den norske velferdsmodellen som et rent sosialdemokratisk prosjekt”, og begrunner det blant annet med at ”det allerede eksisterte modeller å forholde seg til. Statlige, skattefinansierte og universelle ordninger var ingen sosialdemokratisk oppfinnelse”.
 
Her bekrefter altså Olstad selv at Arbeiderpartiet i stor grad har brukt historien for rene partipolitiske hensyn, og at det er historiefaglig konsensus om at Arbeiderpartiets historiefortelling ikke er korrekt. Etter vår oppfatning er det da helt legitimt at noen på borgerlig side bidrar til å nyansere den skjeve historieoppfatningen, som i så stor grad preger den politiske debatten. At selv Aftenposten kaller vår bok en ”radikal nytolkning”, viser at det er behov for en slik bok.
 
Vi er enig i at historien ikke må underordnes partipolitiske hensyn. Det forundrer oss derfor at Olstad ikke ser at vår bok er en protest mot at Arbeiderpartiet i så stor grad har gjort historien til sin lydige tjener.
 
Vi er glade for at det også i Olstads innlegg bekreftes at det ikke er Ap som ”eier” den norske velferdsstaten. De borgerlige partiene har vært svært viktige medspillere og pådrivere. Uten deres bidrag ville Norge i dag vært et dårligere land å leve i.
 
Hvis det nå er enighet om dette også i det politiske miljøet, har vår bok hatt sin misjon.
 
 
Innlegget er på trykk i Aftenposten 28.03.2011.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »