CIVITA-NOTAT: Innvandrerne i arbeidsmarkedet

Deltakelse i arbeidslivet er en svært relevant indikator på hvorvidt innvandreres integrering er vellykket eller ikke. Deltakelse er viktig i seg selv, for selvhjulpenhet og livskvalitet, men også fordi prestasjonen i arbeidslivet indikerer hvorvidt det går bra på områder som språk, utdannelse og likestilling. Vår samfunnsmodell er basert på at ”alle” jobber. I dette notatet forsøker vi å belyse noen sider av innvandrernes deltakelse i arbeidsmarkedet. Notatet viser at det er vanskelig å si noe generelt. Situasjonen varierer mellom ulike innvandrergrupper, etter landbakgrunn, innvandringsårsak, botid m.m. Men i den grad man skal generalisere, er det ikke grunnlag for å si at innvandrerne er dårlig integrert i arbeidslivet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »