FROKOSTMØTE 6/6: Friskoler og valgfrihet

7. juni vedtar Stortinget den nye privatskoleloven. Loven innskrenker valgfriheten ved at det i hovedsak bare er skoler som driver virksomheten på religiøst grunnlag, eller etter en ”anerkjent pedagogisk retning” som blir godkjent. I praksis skrus tiden tilbake til tilstanden før friskoleloven ble innført.


Det hviler en bevisbyrde på den som vil begrense folks valgfrihet. Valgfrihet er et sentralt element og en viktig verdi i et liberalt demokrati. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti står sammen om den nye privatskoleloven.


Redusert valgfrihet i skolen og den nye loven var tema for Civitas frokostseminar i dag. Anniken Huitfeldt (AP), Ola T. Lånke (KrF), Trine Skei Grande (V) og Ine Marie Eriksen-Søreide (H) deltok i debatten som viste de prinsipielle skillelinjene mellom partiene.


      


Se mer om friskoler på Civitas hjemmeside


Se rapporten Friskole – en fri skole? (Civita 2005)


Se innstillingen fra kirke-, utdannings – og forskningskomiteen: Innst.O. nr. 88 (2006-2007)


 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »